Myslivecký spolek

Když se zmíníme o tom, že v letech 1984–94 došlo v mys­liveck­ém sdružení ke změnám, potom v letech 1994–2004 došlo ke změnám pod­stat­ným. Po uplynutí 10 let bylo nut­né obnovit honeb­ní společen­stvo, což před­pok­lá­dalo vynaložit nemalé úsilí požá­dat všech­ny vlast­níky o souh­las. Mno­ho večerů strávili člen­ové sdružení nad katas­trál­ními mapami. Předse­dou honeb­ního společen­st­va byl opět zvolen Fran­tišek Čapek ze Syřen­o­va. Za obec pak mís­tostarosta Vladislav Jíra.Výměra honit­by je 1.682 ha.

Na přelo­mu let 2002–2003 došlo v mys­liveck­ém sdružení k jistým prob­lémům. Jed­iným řešením bylo založit sdružení nové. A tak v Nové Vsi nad Popelk­ou exis­tu­je mys­livecké sdružení s názvem “Borovička”. Každý člen měl možnost do nového usku­pení vstoupit, což také větši­na udělala. Dnes tady pracu­je 16 členů.

ČAPEK Jan – předseda
DUŠTA Miroslav – mys­livecký hospodář
FIŠAR Zdeněk – finanční hospodář
STEINIC Josef – jed­natel

 
Mladé mys­livecké krve ve sdružení zatím mno­ho není. Ti, kteří se v min­u­losti o mys­livost zají­mali, bohužel ve svém záj­mu nesetr­vali. Musíme podot­knout, že v posled­ním období došlo k mno­ha změnám v zákonech o myslivosti,někdy spíš ke škodě než k užitku.

 
Nyní se podíváme na stavy zvěře, které rok od roku neustále ubývá. U drob­né zvěře je to velice smut­né zjištění. Koroptev nám vymize­la, divokého bažan­ta už téměř nes­patříme a zajíc se vysky­tu­je ojed­iněle. Srnčí zvěř se ještě drží, ale i tady zaz­na­menáváme mírný úbytek. Přem­nožu­je se však zvěř černá. Každý člen sdružení má přidělený úsek honit­by, kde sle­du­je pohyb zvěře a také se stará o zim­ní přikr­mování.

 
Na mys­livecké klubovně se odpra­co­v­alo mno­ho brigád­nick­ých hod­in a stále je co vylepšo­vat. Vybu­dovala se odchov­na pro divoké kach­ny, které se pak vypustí na ryb­ník v Nové Vsi nad Popelk­ou. Klubov­na se půjču­je pro orga­ni­zování let­ních dět­ských táborů, pří­pad­ně pro jed­notlivé společen­ské akce.

 
Kaž­doročně mys­livecké sdružení pořádá ples s boha­tou tombolou a výbornou kuchyní.

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.