Sbor dobrovolných hasičů


Založení SDH se datu­je dnem 8. červ­na 1882. Duší spolku byl J.J. Fučík, mladý učitel, který půso­bil na zde­jší škole. Sbor získá­val stále více na vážnos­ti. Stál u zro­du myšlenky vys­tavět pom­ník padlým ve svě­tové vál­ce. Slavnos­t­ně byl ten­to pom­ník odhalen 22.6.1924. Zároveň byl založen pod­půrný fond pro přestár­lé a nemoc­né členy sboru.

 

 
Dnes má SDH 115 členů,od roku 2001 je velitelem Milan Crha. Všich­ni máme v paměti katas­trofál­ní záplavy na Moravě v roce 1997 i v Čechách v roce 2002. Sbor uspořá­dal spolu s ČČK human­itární sbírku pro nejvíce postižené obce jak finanční, tak materiální.Osm členů a dalších šest dobro­vol­níků odjelo na odstraňování násled­ků povod­ní do Lovosic, za což obdrželi od hejt­mana Libereck­ého kra­je pamět­ní list. Svědectví o jejich pomo­ci je zachyceno na fil­mu.. Výz­nam­ným rokem je také rok 1999, kdy bylo ustaveno žen­ské závod­ní družstvo. Od té doby se ženy pravidel­ně účast­ní všech soutěží v rám­ci okrsku i okre­su. O rok později se sbor rozrostl o 16 dětí, které vytvoři­ly dvě závod­ní družst­va pro požární sport. Pro ně jsou také připravovány let­ní tábo­ry a soustředění.

 
Kaž­doročně SDH taneční zábavy, pořádá ples, posled­ní dobou ples maškarní, který si získává stále větší oblibu i návštěvnost. Orga­nizu­jí posezení s dechovou hud­bou Táb­o­ranka u požární zbro­jnice nebo na Klepandě. Pořá­da­jí zájezdy za kul­tur­ou i poznáním.

 
Vyvr­c­holením však byly oslavy 120. výročí trvání sboru. U této příleži­tosti byla odhale­na soška sv. Floriá­na, položeny věnce k pom­níku padlým a ” Den otevřených dveří” přilákal velké množství zájem­ců míst­ních i pře­spol­ních. Zlatým hřebem pro­gra­mu byl zásah mužů sboru v dobových uni­for­mách a s his­torick­ou stříkačk­ou z roku 1907.

 
Od roku 2000 je SDH také pořa­datelem Novoveského poháru v požárním sportu.

 
 
Zásahy:     1985 zahoření lesního poros­tu
1988 zahoření komí­na v býv.sokolovně
1989 požár garáže č. 77
1990 požár stodoly č. 41
1991 zahoření komí­na č. 210
2x zahoření briket u samoob­sluhy
1992 drůbežár­na Nová Ves n.Pop.
1993 drůbežár­na Nová Ves n.Pop.
1998 drůbežár­na Nová Ves n.Pop.
stodola Fej­farových
dva požáry v Lom­ni­ci n. Pop.
1999 kravín v Bradlecké Lhotě
požár na nádraží v Nové Vsi n. Pop.
2001 včelín v Nové Vsi n. Pop.
včelín Bradlecká Lho­ta
les na rozhraní Nové Vsi a Bělé
2002 stodola na Pohoří
2003 mlýn v Lom­ni­ci n. Pop.

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.