Krizové řízení

 

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Odka­zy

Řeše­ní mimo­řád­ných situ­a­cí v dis­tri­buč­ní sou­sta­vě

Všu­de, kde je vět­ší kon­cen­t­ra­ce lidí, kte­ří vyko­ná­va­jí něja­kou čin­nost, kde tečou řeky, kde jsou hory, atd., mohou vzni­kat kri­zo­vé situ­a­ce. Je tomu samo­zřej­mě i v Nové Vsi nad Popel­kou. Je tře­ba říci, že Nová Ves nad Popel­kou jsou v tom­to smě­ru klid­nou loka­li­tou. Přes­to zde exis­tu­jí někte­rá rizi­ka a obča­né by měli o nich vědět, aby moh­li správ­ně rea­go­vat na někte­ré mimo­řád­né situ­a­ce.

K říze­ní záchran­ných a likvi­dač­ních pra­cí v důsled­ku mimo­řád­ných situ­a­cí na úze­mí obce, ale i v kata­stru správ­ní­ho obvo­du, slou­ží Inte­gro­va­ný záchran­ný sys­tém, kte­rý se sklá­dá ze tří základ­ních slo­žek.

Jsou to:

 • Hasič­ský záchran­ný sbor ( HZS ) 150
 • Zdra­vot­nic­ká záchran­ná služ­ba 155
 • Poli­cie ČR 158

 
Kaž­dá z těch­to slo­žek má svo­je inter­ní detail­ní ope­rač­ní plá­ny na řeše­ní kon­krét­ní kri­zo­vé situ­a­ce.
Koor­di­nač­ním orgá­nem obce při vel­kých kata­stro­fách je kri­zo­vý štáb obce.

Pře­hled dru­hů ohro­že­ní a mož­ná místa rizik ohro­žu­jí­cích oby­va­te­le obce Nová Ves nad Popel­kou

Zápla­vy a povod­ně
Asi nej­vět­ším nebez­pe­čím pro obec jsou povod­ně. Povod­ně mohou při­jít při pří­va­lo­vých nebo dlou­ho­tr­va­jí­cích deš­tích. Jar­ní povod­ně nepři­chá­ze­jí, kory­to toku Popel­ky doká­že vodu pojmout.

Mož­ná rizi­ka při zapla­ve­ní
Nej­vět­ším nebez­pe­čím při vel­ké povod­ni je výlev vody je v hor­ní čás­ti obce.  Je to od začát­ku obce, až ke skla­du fir­my ZEOS a.s. Dal­ší výlev hro­zí od stře­du po dol­ní čás­ti obce.

Při těch­to stup­ních povod­ňo­vé akti­vi­ty pro­vá­dí povod­ňo­vá komi­se obce úko­ny ke zmír­ně­ní násled­ků, eli­mi­nu­je rizi­ka a nasa­zu­je síly a pro­střed­ky.

Vichři­ce
Ten­to druh nebez­pe­čí je dost častý v našem hor­ském teré­nu. Rizi­ko tkví v tom, že vítr vyvra­cí stro­my, láme vět­ve, kte­ré mohou zra­nit obča­ny v lese, ale i na komu­ni­ka­ci, když jedou v autech.

Sně­ho­vá kala­mi­ta
Ten­to druh nebez­pe­čí je častý v zim­ním obdo­bí, kdy sníh zafou­ká komu­ni­ka­ce a obyd­lí. Pak může nastat situ­a­ce, že cesty nej­sou oka­mži­tě pro­ta­že­ny, lidé se dostá­va­jí těž­ko do prá­ce, vázne záso­bo­vá­ní. Nebez­pe­čí hro­zí i pro­lo­me­ním stře­ch domů pod tíhou sně­hu. Hro­zí i polo­my, kdy se pod tíhou sně­hu lámou stro­my a ohro­žu­jí obča­ny v lese i v autech na komu­ni­ka­cích.

Vel­ké požáry
Mís­to ohro­že­ní

 • v zástav­bě, ve výrob­ních, zpra­co­va­tel­ských a obchod­ních zaří­ze­ních, kdy je nebez­pe­čí ovliv­ně­no dru­hy a zpra­co­vá­ním skla­do­va­ných látek.
 • všech­na zales­ně­ná úze­mí v kata­stru obce, zejmé­na v obdo­bí suchých let­ních měsí­ců

Ohro­že­ní oby­va­tel­stva

 • pou­ze v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti požá­ru, mož­nost výbuchu, zakou­ře­ní, zplo­di­ny vzni­ka­jí­cí hoře­ním, pří­pad­ný únik nebez­peč­ných látek

Havá­rie náklad­ních auto­mo­bi­lů s úni­kem nebez­peč­ných látek 
Místa ohro­že­ní

 • komu­ni­ka­ce v kata­stru obce, pře­váž­ně 2. tří­dy

Ohro­že­ní oby­va­tel

 • v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti havá­rie, při úni­ku nebez­peč­ných látek ve smě­ru větru

Mož­ná, že by se našlo dal­ších něko­lik nebez­peč­ných situ­a­cí, kte­ré by moh­ly obec a jeho oby­va­te­le ohro­zit, ale pro svo­ji malou prav­dě­po­dob­nost výsky­tu nej­sou zde uve­de­ny. Při kri­zo­vých situ­a­cích je tře­ba dbát poky­nů slo­žek IZS a Obec­ní­ho úřa­du

Na koho se obra­cet v pří­pa­dě kri­zo­vých situ­a­cí 
Vždy je tře­ba posou­dit o jakou situ­a­ci jde a obrá­tit se v prvé řadě na základ­ní slož­ky Inte­gro­va­né­ho záchran­né­ho sys­té­mu. V Pří­pa­dě, že si tele­fon­ní čís­la na základ­ní slož­ky IZS pople­te­te, tak se nic nesta­ne. Základ­ní slož­ky IZS jsou vzá­jem­ně pro­po­je­ny a vámi nahlá­še­ná udá­lost se vždy dosta­ne na správ­nou adre­su té slož­ky, kte­rá bude při vámi nahlá­še­né udá­los­ti zasa­ho­vat.
Hasič­ský záchran­ný sbor (HZS) 150

 • ope­rač­ní důstoj­ník Semi­ly 950485111

Poli­cie ČR 158

 • ope­rač­ní důstoj­ník Semi­ly 974475235

Zdra­vot­nic­ká záchran­ná služ­ba 155

 • dis­pe­čink Tur­nov 481319211 – 212

Kri­zo­vé­ho štá­bu obce

 • starosta/ka 481 675 173, 724 180 478

Pra­cov­ník kri­zo­vé­ho říze­ní ORP

481 629 237, 725 424 695

Při­jí­ma­cí stře­dis­ko pro zajiš­tě­ní eva­ku­a­ce a nou­zo­vé pře­ži­tí

Kul­tur­ní dům v Nové Vsi nad Popel­kou č.p. 231


Důle­ži­té upo­zor­ně­ní

Při vašem volá­ní z mobil­ní­ho tele­fo­nu se může stát, že se vám ozvou slož­ky IZS z Hrad­ce Krá­lo­vé, Liber­ce či odji­nud. Zacho­vej­te klid, váš hovor bude buď pře­smě­ro­ván do Semil nebo se vaše infor­ma­ce dosta­ne do Semil po lin­kách či rádi­em IZS.

Po zazně­ní varov­né­ho sig­ná­lu siré­ny nebo vyro­zu­mě­ní jiným způ­so­bem, nalaď­te radi­o­vou sta­ni­ci Radio Con­takt Libe­rec na FM 101,4 nebo veřej­no­práv­ní tele­vi­zi či roz­hlas, kde se dozví­te infor­ma­ce o vznik­lé situ­a­ci. Pří­pad­ně upo­slech­ně­te pří­sluš­né odpo­věd­né osoby při pří­mém varo­vá­ní (pří­kl. mega­fo­nem poli­cie) v mís­tě vaše­ho byd­liš­tě či zaměst­ná­ní.