Znak a prapor

O zna­ku obce Nová Ves nad Popel­kou se už dlou­ho hovo­ři­lo. Dnes už obec svůj znak má. Co tomu ale před­chá­ze­lo?

Tu a tam vzni­ka­ly růz­né výtvar­né kre­a­ce. Žád­ný ama­tér však není nato­lik schop­ný, aby všem přís­ným poža­dav­kům heral­dic­ké komi­se vyho­věl.

 

prapor1

 

Pro­to se obec roz­hod­la pro reno­mo­va­nou fir­mu s dlou­ho­le­tou tra­di­cí. Zastu­pi­tel­stvo vybra­lo z něko­li­ka před­lo­že­ných návrhů ten, kte­rý nej­ví­ce odpo­ví­dal jeho před­sta­vám. A pak už bylo jen na heral­dic­ké komi­si, aby návrh posou­di­la a před­lo­ži­la par­la­men­tu ke schvá­le­ní. 21.ledna 2002 pře­vzal sta­rosta obce Fran­ti­šek Špi­car spo­lu s mís­tosta­rost­kou Danou Crho­vou z rukou teh­dej­ší­ho před­se­dy posla­nec­ké sně­mov­ny Vác­la­va Klause roz­hod­nu­tí o udě­le­ní zna­ku a pra­po­ru Nové Vsi nad Popel­kou. Ke kon­ci roku 2002 byl vyšit i pra­por, kte­rý je ozdo­bou naší zase­da­cí síně .

 

Při výtvar­ném zpra­co­vá­ní zna­ku vychá­zel autor z his­to­ric­kých pra­me­nů. Z mlad­ší gene­ra­ce už málo­kdo ví, že se v obci nachá­ze­ly dvě tvr­ze.

 

znak1

 

Pro­to jsou na zna­ku dvě věže. Na hor­ním kon­ci, dodnes zva­ném “Na ohra­dě”, byly ješ­tě na začát­ku 19. sto­le­tí patr­ny vod­ní pří­ko­py. V zákla­dech stat­ku na tom­to mís­tě se při bou­rá­ní našlo husí vej­ce a na dně pří­ko­pu množ­ství pále­né hlí­ny. Proč zrov­na husí vej­ce? Ta se totiž dáva­la do zákla­dů napří­klad spo­lu se živý­mi berán­ky namís­to staré­ho pohan­ské­ho zvy­ku zazdí­vá­ní dětí, aby stav­ba byla pev­něj­ší. I husa ve zna­ku má svůj význam – sym­bo­li­zo­va­la ochra­ni­tel­skou moc. Dru­há tvrz se nachá­ze­la kolem čp. 120 (Crhovi)/, ale uvá­dě­lo se, že se žád­né kon­krét­ní důka­zy nedo­cho­va­ly. Že tam tvrz kdy­si stá­la, se pře­dá­va­lo z gene­ra­ce na gene­ra­ci jen úst­ním podá­ním. Vše se změ­ni­lo, když Vác­lav Crha při kopá­ní stud­ně obje­vil hli­ně­ný hrnec plný gro­šů. Zele­ný štít před­sta­vu­je země­děl­skou oblast, stří­br­ná vlni­tá pata s mod­rým vlni­tým břev­nem sym­bo­li­zu­je Popel­ku.

 

Tak­že prak­tic­ky 800 let od své­ho zalo­že­ní se obec Nová Ves nad Popel­kou dočka­la své­ho zna­ku i pra­po­ru.

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.