Knihovna

ÚVOD A KONTAKT

Ote­vře­no: STŘEDA od 17.00 do 19.00 hod.

Kon­takt knihov­ny: Petra Novot­ná, kni­hov­ník
E-mail: petra.novotna@gmail.com

Knihov­na má v Nové Vsi nad Popel­kou dlou­ho­le­tou tra­di­ci. Byla zalo­že­na 30.ledna 1881 pod názvem “Čte­nář­ský spo­lek v Nové Vsi u Lomni­ce v Jičín­sku”. Spol­ko­vá míst­nost byla teh­dy ve škol­ní budo­vě a výpůjč­ní hodi­ny se sta­no­vi­ly na neděl­ní odpo­led­ne. Kon­cem roku 1890 měla knihov­na už 1439 evi­do­va­ných svaz­ků. Během let se něko­li­krát stě­ho­va­la. Svo­je mís­to našla v domě čp. 210 (Víto­vi), v pod­kro­ví “obec­ňá­ku”, dva­krát se stě­ho­va­la do Děd­ko­vy vily, byla v základ­ní ško­le. Až po dokon­če­ní kul­tur­ní­ho domu zís­ka­la koneč­ně důstoj­né mís­to tam. Měni­ly se i názvy až k tomu dneš­ní­mu – obec­ní knihov­na. Měni­li se i kni­hov­ní­ci:Anto­nín Mize­ra, Petr Fišar, Hana Vrab­co­vá. Od ní pře­vzal v roce 1975 roli kni­hov­ní­ka Jaro­slav Kouc­ký. Nyní fond knihov­ny čitá 6.180 svaz­ků, 140 evi­do­va­ných čte­ná­řů, za rok 2003 bylo vypůj­če­no 1285 knih.

 

Sou­část knihov­ny je také video­té­ka s fil­my zachy­cu­jí­cí­mi život v obci, kte­ré nato­čil Milo­slav Malý. Obča­né mají mož­nost si také tyto kaze­ty půj­čo­vat Ale čte­ná­řů stá­le ubý­vá, hlav­ně mlá­dež zatím nena­šla ten správ­ný vztah k lite­ra­tu­ře.

 

ZPRÁVA O VZNIKU ČTENÁŘSKÉHO SPOLKUNOVÉ VSI

(Výňa­tek z “Pro­to­ko­ly a zprá­vy čte­nář­ské­ho spol­ku v Nové Vsi u Lomni­ce v Jičín­sku”)
zapsal Jos.J.Fučík
Zří­di­ti spo­lek dušev­ně vzdě­lá­va­cí v Nové Vsi bylo myš­len­kou již něko­li­ka mužů v růz­ných dobách. Nej­lé­pe hodil se k témuž úče­lu spo­lek čte­nář­ský. byla tu zalo­že­na před lety knihov­na pro lid, než bohu­žel – nezby­lo z ní nic jiné­ho, než skříň pro kni­hy s nápi­sem “Novo­veská knihov­na” umís­tě­ná ve škol­ní budo­vě.

Myš­len­ky vzdě­lá­vá­ní lidu čte­ním ujal se na pod­zim minu­lé­ho roku Josef Fučík, nalez­nu­to vydat­né pod­po­ry mrav­né i hmot­né u pp. Jos. Lad. Maš­ka, poslan­ce na sně­mu Čes­kém a na říš­ské radě, naše­ho vele­vá­že­né­ho obča­na a ob. star­ší­ho, vel. p. P. Jos. Kla­pál­ka, koo­pe­rá­to­ra, p. Ant. Voj­tíš­ka, ob. sta­rosty a mn. j. – Dne 24.října 1880 odbý­vá­na byla v pří­či­ně té pora­da, v níž usne­se­no vyda­ti pro­vo­lá­ní a posla­ti těm obča­nům, v nichž se již napřed sou­di­ti mohlo, že by ku nové­mu spol­ku při­stou­pi­li. Pro­vo­lá­ním tím sezvá­no bylo 128 obča­nů na 1/2 4. hod. odpo­led­ní 31. dne měsí­ce říj­na ku vše­o­bec­né pora­dě v spol­ku. 72 pod­pi­sy pozva­ných dosvěd­či­ly potře­bu spol­ku; na schůzi té bra­lo )část asi 60 obča­nů, z nichž se 37 jako pří­tom­ných pode­psa­lo. Schůzi té před­se­dal pan Jos. Lad. Mašek. Slo­vy srdeč­ný­mi spů­so­bem sro­zu­mi­tel­ným vylo­žil důle­ži­tost spol­čo­vá­ní, při čemž pou­ká­zal na to, že mno­hem men­ší osa­dy mají již něja­ký spo­lek. Vylo­žil dále potře­bu spol­ku čte­nář­ské­ho v obci zdej­ší. Pro­ti zaří­ze­ní spol­ku nebyl nikdo. Aby pak byl všem znám účel spol­ku a pro­střed­ky k dosa­že­ní jeho, jakož i prá­va a povin­nos­ti jed­not­li­vých čle­nův, pře­četl Jos. Fučík návrh sta­nov. Sta­no­vy ty byly ve svém vše­o­bec­ném rázu při­ja­ty, rov­něž vysvět­liv­ky a dodat­ky.

 
Zvlášt­ní­mu komi­té bylo ulo­že­no zasa­di­ti se o úřed­ní schvá­le­ní sta­nov. K návr­hu p. před­se­do­vě zvo­le­ni byli akla­ma­cí pp. Ant. Voj­tí­šek, sta­rosta, Jos. Lad. Mašek, Jan Mize­ra (č. 162) a Ant. Crha, ob. star­ší koo­pe­rá­tor p. P. Jos. Kla­pá­lek a ml. uči­tel Jos. Fučík.

 
Zaklá­da­jí­cí výbor měl svou prv­nou schůzi 3. dne měsí­ce lis­to­pa­du 1880, ve kte­ré ujed­nal se o jed­not­li­vos­tech sta­nov. Sta­no­vy ty byly v 5 opi­sech poslá­ny ku schvá­le­ní. Dne 11. pro­sin­ce došel nás od sl. c. k. okr. hejtman­ství v Semi­lech násle­du­jí­cí dopis:

Čís­lo 8188
” Panu Anto­ní­nu Voj­tíš­ko­vi
obec­ní­mu sta­ros­to­vi a sou­dru­hům v Nové Vsi!

Vyso­ké c. k. mís­to­dr­ži­tel­ství v Pra­ze roz­hod­nu­tím ze dne 2.prosince 1880 č. 71009 ráči­lo zara­že­ní nepo­li­tic­ké­ho spol­ku pod jmé­nem “Čte­nář­ský spo­lek v Nové Vsi u Lomni­ce” v zákla­dě §4 et 6.zákona spol­čo­va­cí­ho dané­ho 15.listopadu 1867 č. 134 z. ř. zaká­za­ti, poně­vadž v před­lo­že­ných sta­no­vách žád­ná usta­no­ve­ní o spů­so­bu plat­ných usne­se­ní val­né hro­ma­dy vyjma pří­pad roze­jí­tí se spol­ku a smí­r­čí soud /: §25 :/ obsa­že­na nej­sou a také niče­ho obmyš­le­no není pro ten pří­pad, kdy­by sta­rosta spol­ku sám byl ve spo­ru a svá­ru, kte­rý má smí­r­čí soud vyrov­na­ti, ane­bo co před­se­da výbo­ru ve spo­ru se nalé­za­jí­cí­ho, byl zúčast­něn, ve kte­rýchž pří­pa­dech jemu vol­ba vrch­ní­ka smí­r­čí­ho sou­du pone­chá­na býti asi nemů­že.
Z toho Vám dávám vědo­mosť s dolo­že­ním, že máte na vůli pone­chá­no z vyhlá­še­né­ho záka­zu k vyso­ké­mu c. k. minis­ter­stvu vni­t­ra v 60 dnech se odvo­la­ti, ane­bo ve smys­lu výtek opra­ve­né sta­no­vy opět před­lo­ži­ti. Čty­ry stej­no­pi­sy před­lo­že­ných sta­nov vra­cím, při­po­mí­na­je, že pátý stej­no­pis vyso­ké c. k. mís­to­dr­ži­tel­ství k úřed­ní potře­bě zadr­že­lo.
V Semi­lech, dne 9.prosince 1880.
C.k. okres­ní hejtman:
Hawle”

 
Zatím­ní jed­na­tel psal u věci té ihned p. Jos. L. Maš­ko­vi, teh­dáž prá­vě ve Víd­ni dlí­cí­mu, načež bylo usne­se­no sta­no­vy ve smys­lu toho­to pří­pi­su dopl­ni­ti a v nových 5 opi­sech ku schvá­le­ní doda­ti. Tak sta­lo se 20. dne měsí­ce pro­sin­ce. Výlo­hy na kol­ky (4 zl. 1 zl. od psa­ní 3 opi­sů) daro­val p. Jos. Lad. Mašek, ostat­ních 7 opi­sů opat­řil Josef Fučík.
14.dne m. led­na došlo pak povo­le­ní spol­ku:

Čís­lo 350
“Panu Anto­ní­nu Voj­tíš­ko­vi,
obec­ní­mu sta­ros­to­vi a zatím­ní­mu
před­se­do­vi “Čte­nář­ské­ho spol­ku” v Nové Vsi!

Vyso­ké c.k. mís­to­dr­ži­tel­ství v Pra­ze vyne­se­ním ze dne 4.ledna 1881 č. 79071 ráči­lo ozná­me­né zara­že­ní nepo­li­tic­ké­ho spol­ku pod názvem “Čte­nář­ský spo­lek v Nové Vsi u Lomni­ce v Jičín­sku” dle před­lo­že­ných sta­nov povo­li­ti. Jeden stej­no­pis sta­nov vydá­vá se Vám s dolo­že­ním, že pakli vysvěd­če­ní své­ho práv­ní­ho býtí sobě opat­ři­ti chce­te, musí­te oň dle §9 záko­na spol­čo­va­cí­ho dané­ho 15.listopadu 1867 na 50 kr. kol­ku žáda­ti a sta­no­vy zla­to­vým kol­kem opat­ře­né k žádosti při­lo­ži­ti. Záro­veň ode­sí­lám dva vzo­ry k tomu cíli, abys­te tisko­pis I hned po usta­ve­ní spol­ku ve všech rubri­kách řád­ně vypl­ni­li a sem před­lo­ži­li; tisko­pis X zůsta­ne v ulo­že­ní spol­ku a bude dle téhož vzo­ru spo­lek kaž­do­roč­ně zprá­vu o čin­nos­ti podá­va­ti vždy za pro­šlý rok slu­neč­ní.
Také vol­ba hod­nos­tá­řů dle sta­nov spol­ku musí tři dni napřed zde býti ozná­me­na, jakož také jmé­na zvo­le­ných hned po vol­bách sem písem­ně poda­ná.
V Semi­lech,
12.dne m. led­na 1881
C.k. okres­ní hejtman:
Hawle”

 
Zprá­va o povo­le­ní spo­ku jakož i pozvá­ní ku při­stu­po­vá­ní do spol­ku a ku příští prvé val­né hro­ma­dě byla 14. dne m. led­na sepsá­na a jed­not­liv­cům zaslá­na.
Zaklá­da­jí­cí výbor obrá­til se na jed­not­li­vé knih­kup­ce, aby dle mož­nos­ti při­spě­li milo­da­ry ku knihov­ně, kte­ráž zaří­ze­na býti měla. Pp. Fr. A. Urbá­nek v Pra­ze věno­val 40, Fr. Šimá­ček v Pra­ze 12, K. Vačle­na v Ml. Bolesla­vi 4 kni­hy a I. Vilí­mek v Pra­ze 7 spi­sů, začež jim písem­né díky zaslá­ny byly. P. Jan Pašek v Jičí­ně ochot­ně slí­bil nej­pr­vé vyho­vě­ti žádosti té, než bohu­žel, nedo­stál dosud dané­mu sli­bu. Pp. I. L. Kober a Jan Otto v Pra­ze slí­bi­li dáti sráž­ku. Vel.p. P. Jos. Kla­pá­lek věno­val knihov­ně 14 (=23 spi­sy) a ml. uč. Jos. J. Fučík 17 svaz­ků. Paní Alb. Maš­ko­vá, choť poslan­ce, polo­ži­la vklad 10 zl. jmé­nem “Čte­nář­ské­ho spol­ku” do “Zla­té kni­hy” v Pís­ku. Sl. ob. výbor v Nové Vsi povo­lil 26.listopadu ku žádosti zaklá­da­jí­cí­ho výbo­ru 20 zl. z obec­ní poklad­ny ku úče­lům spol­ku. Na nový rok pro­vo­zo­va­li zdej­ší ochot­ní­ci “Brat­ří” a “Prv­ní nebož­tík”; čis­tý výtě­žek 10 zl. 35 kr. byl nám též ode­vzdán. Mimo to supo­řá­dal Jos. Fučík tom­bo­lu, jejíž čis­tý výtě­žek obná­ší 18 zl. 10 kr. Dary do výher této tom­bo­ly při­spě­ly násle­du­jí­cí dámy a páni: Albi­na Maš­ko­vá, choť z. a ř. poslan­ce, Fili­pi­na Maš­ko­va z č. 66, Marie Císa­řo­va č. 123, Jus­ti­na a Anna Strán­ských č. 57, Ele­o­no­ra Mize­ro­va č. 115, Fran­tiš­ka Matou­šo­va č. 119, Marie Mize­ro­vá (šva­dle­na) č. 183, Fran­tiš­ka Zelin­ko­vá, choť uči­te­le, Fran­tiš­ka Ber­nar­do­va č. 56, Albi­na Mlád­ko­vá č. 62, Anna Řep­ko­va č. 60, rodi­na Ottma­ro­va, d.p. P. Jos. Doubra­va, farář, vel.p. P. Jos. Kla­pá­lek, Jos. Hadi­nec č. 67, K. Sed­lá­ček č. 55, Jos. J. Fučík, Ant. Voj­tí­šek č. 58, Fr. Ber­nard č. 41, Jan Pokor­ný č. 81, Nosek č. 73, vesměs v Nové Vsi, pak Truh­lá­řo­vá, Marie Sla­ví­ko­va, Jus­ti­na Crho­vá, Anna Lás­ko­va a Marie Doubrav­ských v Lomni­ci.
Knih kou­pi­lo se za 10 zl. 16 kr.; vazba stá­la dosud 12 zl. 15 kr. Výlo­hu na památ­ní kni­hu (6zl.30kr.) zapra­vil Jos. Fučík

Pro­to­kol sepsa­ný o prv­ní val­né hro­ma­dě “Čte­nář­ské­ho spol­ku” v Nové Vsi 30.dne měsí­ce led­na 1881 ve 3 1/2 hod. odpo­led­ne Jose­fem J. Fučí­kem
1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana

 

VÝPŮJČNÍ ŘÁD

 1. Z míst­ní knihov­ny má prá­vo si půj­čo­vat kaž­dý občan ČR po před­lo­že­ní občan­ské­ho prů­ka­zu.
 2. Čte­nář svým pod­pi­sem na při­hláš­ce potvr­zu­je, že se sezná­mil s výpůjč­ním řádem, že jej bude dodr­žo­vat
 3. Mlá­de­ži do 14 let se půj­ču­je pou­ze dět­ská lite­ra­tu­ra. Při­hlášku pode­pí­ší rodi­če, kte­ří svým pod­pi­sem sou­hla­sí, aby dítě navště­vo­va­lo kni­hov­nu. Rodi­če nesou zod­po­věd­nost za vypůj­če­né kni­hy své­ho dítě­te.
 4. Čte­nář je povi­nen infor­mo­vat kni­hov­nu ihned o změ­ně byd­liš­tě, oka­mži­tě hlá­sit infekč­ní cho­ro­by v rodi­ně – po dobu infekč­ní­ho one­moc­ně­ní se kni­hy čte­ná­řům nepůj­ču­jí.
 5. Knihov­na vysta­ví kaž­dé­mu čte­ná­ři “Čte­nář­ský prů­kaz” zdar­ma. Za ztrá­tu prů­ka­zu zpla­tí čte­nář 5,- Kč.Poplat­ky za půj­čo­vá­ní:
  2,- Kč – 1 ks kníž­ky s poř. č. pro dospě­lé a nauč­ná
  0,50 Kč – 1 ks kníž­ky s poř. č. pro mlá­dež
  1,- Kč – 1 ks časo­pi­su
  Kni­hov­ník může u atrak­tiv­ních kniž­ních titu­lů a časo­pi­sů zvý­šit popla­tek za vypůj­če­ní až na 5,- Kč.
  Může také zkrá­tit výpůjč­ní lhůtu na 1 týden.
 6. Výpůjč­ní lhůta u knih i časo­pi­sů je 1 měsíc. Po uply­nu­tí výpůjč­ní lhůty může být výpůjč­ka na žádost čte­ná­ře pro­dlou­že­na (není-li kni­ha žádá­na jiným čte­ná­řem). Po uply­nu­tí výpůjč­ní lhůty zasí­lá knihov­na upo­mín­ku: 1. upo­mín­ka – 10,- Kč 2. upo­mín­ka – 30,- Kč 3. upo­mín­ka – 50,- Kč Nevrá­tí-li čte­nář kni­hy po 3. upo­mín­ce do 14 dnů, budou kni­hy nebo jejich hod­no­ta vymá­há­ny, včet­ně vznik­lých výloh, občan­sko­práv­ním říze­ním.
 7. Kaž­dý čte­nář obdr­ží doklad o zapla­ce­ní poplat­ků.
 8. Čte­nář je povi­nen hlá­sit před odcho­dem z knihov­ny zjiš­tě­né poško­ze­ní kni­hy, jinak se vydá­vá v negez­pe­čí, že poško­ze­ní bude hra­dit sám.
 9. Ztra­ce­nou nebo poško­ze­nou kni­hu vinou čte­ná­ře uhra­dí čte­nář stej­ným zacho­va­lým výtis­kem nebo poskyt­ne úhra­du ve výši poři­zo­va­né ceny ztra­ce­né kni­hy.
 10. Čte­nář nemá prá­vo půj­čo­vat kni­hy vypůj­če­né z míst­ní knihov­ny dále svým zná­mým apod.
 11. Prá­vo půj­čo­vat si kni­hy zani­ká: a) odhlá­sí-li se čte­nář sám
  b) poru­šu­je-li sou­stav­ně výpůjč­ní řád
  c) po dobu trvá­ní nakaž­li­vé cho­ro­by
 12. Poža­du­je-li čte­nář kni­hu, kte­rou knihov­na nemá ve svém fon­du, zajis­tí výpůjč­ku z jiné knihov­ny pro­střed­nic­tvím mezik­ni­hov­ní výpůjč­ní služ­by.

Schvá­le­no v obec­ním zastu­pi­tel­stvu dne 2.března 1995

Za OZ: Fran­ti­šek Špi­car, sta­rosta
Za MLK: Jaro­slav Kouc­ký, kni­hov­ník

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.