Sbor dobrovolných hasičů


Zalo­že­ní SDH se datu­je dnem 8. červ­na 1882. Duší spol­ku byl J.J. Fučík, mla­dý uči­tel, kte­rý půso­bil na zdej­ší ško­le. Sbor zís­ká­val stá­le více na váž­nos­ti. Stál u zro­du myš­len­ky vysta­vět pomník pad­lým ve svě­to­vé vál­ce. Slav­nost­ně byl ten­to pomník odha­len 22.6.1924. Záro­veň byl zalo­žen pod­půr­ný fond pro pře­stár­lé a nemoc­né čle­ny sbo­ru.

 

 
Dnes má SDH 115 čle­nů,od roku 2001 je veli­te­lem Milan Crha. Všich­ni máme v pamě­ti kata­stro­fál­ní zápla­vy na Mora­vě v roce 1997 i v Čechách v roce 2002. Sbor uspo­řá­dal spo­lu s ČČK huma­ni­tár­ní sbír­ku pro nej­ví­ce posti­že­né obce jak finanč­ní, tak materiální.Osm čle­nů a dal­ších šest dob­ro­vol­ní­ků odje­lo na odstra­ňo­vá­ní násled­ků povod­ní do Lovo­sic, za což obdr­že­li od hejtma­na Libe­rec­ké­ho kra­je pamět­ní list. Svě­dec­tví o jejich pomo­ci je zachy­ce­no na fil­mu.. Význam­ným rokem je také rok 1999, kdy bylo usta­ve­no žen­ské závod­ní druž­stvo. Od té doby se ženy pra­vi­del­ně účast­ní všech sou­tě­ží v rám­ci okrsku i okre­su. O rok poz­dě­ji se sbor roz­rostl o 16 dětí, kte­ré vytvo­ři­ly dvě závod­ní druž­stva pro požár­ní sport. Pro ně jsou také při­pra­vo­vá­ny let­ní tábo­ry a sou­stře­dě­ní.

 
Kaž­do­roč­ně SDH taneč­ní zába­vy, pořá­dá ples, posled­ní dobou ples maš­kar­ní, kte­rý si zís­ká­vá stá­le vět­ší obli­bu i návštěv­nost. Orga­ni­zu­jí pose­ze­ní s decho­vou hud­bou Tábo­ran­ka u požár­ní zbroj­ni­ce nebo na Kle­pan­dě. Pořá­da­jí zájezdy za kul­tu­rou i pozná­ním.

 
Vyvr­cho­le­ním však byly osla­vy 120. výro­čí trvá­ní sbo­ru. U této pří­le­ži­tos­ti byla odha­le­na soš­ka sv. Flo­ri­á­na, polo­že­ny věn­ce k pomní­ku pad­lým a ” Den ote­vře­ných dve­ří” při­lá­kal vel­ké množ­ství zájem­ců míst­ních i přespol­ních. Zla­tým hře­bem pro­gra­mu byl zásah mužů sbo­ru v dobo­vých uni­for­mách a s his­to­ric­kou stří­kač­kou z roku 1907.

 
Od roku 2000 je SDH také pořa­da­te­lem Novo­ves­ké­ho pohá­ru v požár­ním spor­tu.

 
 
Zása­hy:     1985 zaho­ře­ní les­ní­ho porostu
1988 zaho­ře­ní komí­na v býv.sokolovně
1989 požár gará­že č. 77
1990 požár stodo­ly č. 41
1991 zaho­ře­ní komí­na č. 210
2x zaho­ře­ní bri­ket u samo­ob­slu­hy
1992 drů­be­žár­na Nová Ves n.Pop.
1993 drů­be­žár­na Nová Ves n.Pop.
1998 drů­be­žár­na Nová Ves n.Pop.
sto­do­la Fej­fa­ro­vých
dva požáry v Lomni­ci n. Pop.
1999 kra­vín v Bradlec­ké Lho­tě
požár na nádra­ží v Nové Vsi n. Pop.
2001 vče­lín v Nové Vsi n. Pop.
vče­lín Bradlec­ká Lho­ta
les na roz­hra­ní Nové Vsi a Bělé
2002 sto­do­la na Poho­ří
2003 mlýn v Lomni­ci n. Pop.

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.