Kumburk

Hrad Kum­burk – podrob­ná his­to­rie hra­du
(Elek­tro­nic­ká pub­li­ka­ce na CD: Nová Paka his­to­ric­ká – Mgr. Bohuslav BENČ a Yvo­na BENČOVÁ – 2001) O Kum­bur­ku – poskyt­nu­tá his­to­rie hra­du z Br.Lhoty Ofi­ci­ál­ní inter­ne­to­vé strán­ky hra­du Kum­burk Foto­ga­le­rie ze zří­ce­ni­ny hra­du Kum­bur­ku (2003–2004)
Na polo­vič­ní ces­tě mezi Novou Pakou a Lomni­cí nad Popel­kou se nachá­zí na čedi­čo­vém vrchu zří­ce­ni­na hra­du Kum­bur­ku, kte­rá vytvá­ří nepře­hléd­nu­tel­nou domi­nan­tu zdej­ší­ho kra­je.
Od roz­ces­tí pod hra­dem nás vyve­de stezka až k sym­bo­lic­ké závo­ře s tabul­kou hra­du Kum­bur­ku. Odtud již stou­pá­me po kame­ni­té ces­tě k prv­ní brá­ně odkud se táh­la dradba se šes­ti bašta­mi a obtá­če­la jako vněj­ší opev­ně­ní celý hrad­ní vrch. Ve vzdá­le­nos­ti asi 36 m od prv­ní brá­ny byla brá­na dru­há, dobře opev­ně­ná a chrá­ně­ná věží kru­ho­vé­ho půdo­ry­su. Dal­ší úsek cesty vedl iž mezi dvě­ma hradba­mi, tak­že ji bylo mož­no dobře hájit. Čtvr­tá brá­na pak uza­ví­ra­la opev­ňo­va­cí pás pod vlast­ním hra­dem. Tepr­ve odtud se cesta ješ­tě přík­ře­ji zve­dá a smě­řu­je k brá­ně páté, jíž se vchá­ze­lo do hor­ní­ho hra­du.
Celé­mu pro­stran­ství hor­ní­ho hra­du vévo­di­la mohut­ná čtyřhran­ná věž, z níž zby­ly dnes již jen nepa­tr­né sto­py. Po vystou­pá­ní na věž uvi­dí­me nově vybu­do­va­nou roz­hled­nu, kte­rá pře­kle­nu­je zby­lé zdi­vo a umož­ňu­je tak úchvat­né roz­hle­dy do celé­ho kra­je. Za tím úče­lem je zde také umís­těn dale­ko­hled se sta­ti­vem.
Z dneš­ní­ho sta­vu i nále­zů je mož­no dojít k závě­ru, že tu asi nikdy nebý­va­ly vel­ké obyt­né budo­vy, tak­že pří­byt­kem hrad­ní­ho pána byla prá­vě ona mohut­ná věž. Pro­to zde pan­stvo síd­li­lo jen ve star­ších dobách, ale pou­dě­ji již jen někte­rý z vrch­nos­ten­ských úřed­ní­ků
Na vrcho­lu je umís­tě­na pamět­ní deska K.H.Máchy.

Hrad Kum­burk – podrob­ná his­to­rie hra­du
(Elek­tro­nic­ká pub­li­ka­ce na CD: Nová Paka his­to­ric­ká – Mgr. Bohuslav BENČ a Yvo­na BENČOVÁ – 2001) O Kum­bur­ku – poskyt­nu­tá his­to­rie hra­du z Br.Lhoty Ofi­ci­ál­ní inter­ne­to­vé strán­ky hra­du Kum­burk Foto­ga­le­rie ze zří­ce­ni­ny hra­du Kum­bur­ku (2003–2004)

Strán­ka se při­pra­vu­je…

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.