Informace

OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Dle Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec­ní zřízení) ve znění pozdějších před­pisů

Adresa: Nová Ves nad Popelk­ou 244, 512 71 Nová Ves nad Popelk­ou

IČ: 00275948

DIČ: CZ 00275948

Bankovní spo­jení: Česká spořitel­na a.s., :1263095309/0800 (možnost úhrady v hotovosti v úřadovně )

Starosta: VLADIMÍR TOMÁŠEK

+420 481 675 173 (tel.)

+420 724 180 478 (mobil)

+420 481 675 173 (fax)

+420 481 675 173 (hospodářka)

E-mail starosty obce: v.tomasek@novavesnadpopelkou.cz

Elek­tron­ická podatel­na: ou@novavesnadpopelkou.cz

WWW: www.novavesnadpopelkou.cz

 

Organizační struktura →

 

Zápisy a usnesení →

 

Rozpočty →

 

Žádost o informace

 • Úst­ní podání provádějte vždy na adrese obec­ního úřadu: Obec­ní úřad obce Nová Ves nad Popelk­ou, Nová Ves n. Pop. 244, 512 71 Nová Ves nad Popelk­ou.
 • Písem­né podání odesíle­jte vždy na doručo­vací adresu obce: Obec Nová Ves nad Popelk­ou, Nová Ves n. Pop. 244, 512 71 Nová Ves nad Popelk­ou.
 • Žádost odeslanou fax­em provádějte na čís­lo: +420 481 675 173.
 • Elek­tron­ické žádosti odesíle­jte vždy na adresu ou@novavesnadpopelkou.cz nebo pomocí webového for­muláře, který se nachází na hlavní stránce webu obce.

Opravné prostředky

 • Vždy písem­ným podáním odeslaným na doručo­vací adresu obce.
 • Opravné prostřed­ky podáve­jte prostřed­nictvím obec­ního úřadu, který napadené rozhod­nutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uve­dené v poučení toho­to rozhod­nutí, a za pod­mínek stanovených v zákoně, na jehož zák­ladě bylo přís­lušné rozhod­nutí vydáno.
 • Pro­ti rozhod­nutí ve správním řízení není možné opravné prostřed­ky. Je ale možné učinit podání, které dle obsahu pro­jed­ná starosta nebo zas­tupi­tel­stvo obce.
 • Pro­ti rozhod­nutí starosty a zas­tupi­tel­st­va obce učiněné ve správním řízení se opravné prostřed­ky podá­va­jí prostřed­nictvím podatel­ny obec­ního úřadu viz odd­íl výše, a to ve lhůtě uve­dené v poučení toho­to rozhod­nutí a za pod­mínek stanovených v zákoně, na jehož zák­ladě bylo přís­lušné rozhod­nutí vydáno.
 • Pro­ti opatřením zas­tupi­tel­st­va obce, která odporu­jí zákonu, lze kdykoli podat úst­ně či písem­ně návrh na poza­s­tavení výkonu toho­to opatření Kra­jské­mu úřadu Libereck­ého kra­je, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.
 • Pro­ti ostat­ním úkonům orgánů obce opravné prostřed­ky nej­sou.
 • Došlo-li rozhod­nutím či orgánu obce ke zkrá­cení fyz­ické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občan­ského soud­ního řádu v plat­ném znění, žalobu k přís­lušné­mu soudu, pří­pad­ně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavní­mu soudu.

 

Formuláře, dokumenty a dokumenty 

Řešení složitých životních situací

 • Úst­ním podáním na adrese obec­ního úřadu Nová Ves nad Popelk­ou
 • Úst­ním podáním na adrese MěÚ v Lom­ni­ci nad Popelk­ou
 • Úst­ním podáním na adrese MěÚ v Semi­lech, na odboru sociál­ních věcí

 

Úhrady za poskytované informace →

Výroční zprávy

 

Povinně zveřejňované informace 

Třídění odpadu →

Úřední hodiny obecního úřadu

 • Po 08:00–11:30 a 12:30–17:00
 • St 08:00–11:30 a 12:30–17:00
 • Obec­ní úřad se nebrání návštěvě občanů I MIMO ÚŘEDNÍ HODINY, ale NEMŮŽE zajis­tit stálou pří­tom­nost pra­cov­níků

 

KOSTEL SV. PROKOPA

 

481 671 347 (Farní úřad řím­sko-katolický, Lom­nice n. P.)

Mše sv. v kostele sv. Prokopa

Pá 8:00

Ne: 8:00

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

 

481 675 173 – Obec­ní úřad

481 675 183 – Poš­ta

481 675 183 – Samoob­sluha

481 675 156 – Ško­la

481 675 174 – Mateřská ško­la

731 081 955 – Novoveská restau­race

481 622 551 – Zdr. poho­tovost

481 671 347 – Farní úřad řím­sko-katolický, Lom­nice n.P.

150 Hasiči

158 Poli­cie

155 Záchran­ná služba

112 SOS tísňové volání

 

Poštovní služby

Poš­tovní služby jsou zajišťovány v prode­jně COOP sídlící na adrese Nová Ves nad Popelk­ou č.p. 64 v rozmezí hod­in pro veře­jnost:

PO: 9:00 – 11:00 a 13:30 – 15:30 hod.
SONE: Zavřeno

 

Samoobsluha

smíšené zboží Nová Ves n. Pop. (JEDNOTA SD NOVÁ PAKA)

 

Po 07:00–12:30 13:00–17:00

Út 07:00–12:30 13:00–16:00

St 07:00–12:30 13:00–17:00

Čt 07:00–12:30 13:00–16:00

Pá 07:00–12:30 13:00–17:00

So 07:30–11:00

Ne ZAVŘENO

 

Novoveská restaurace

Po 11:00–13:00
Út 11:00–21:00
St 11:00–21:00
Čt 11:00–21:00
Pá 11:00–23:00
So 12:00–23:00
Ne 12:00–20:00

stravování – poled­ní menu
odd­ělený nekuřácký salónek s dět­ským koutkem
zahrád­ka, parkoviště, Wi-Fi
možnost rodin­ných oslav, firem­ní akce, svat­by
kon­takt: Jana Mečířová 731 081 955

e-mail: novoveskarestaurace(a)seznam.cz
512 71 Nová Ves nad Popelk­ou 62
Web: Novoveská restau­race – Jana Mečířová

 

 

Restaurace U Pospíšilů

Po ZAVŘENO
Út ZAVŘENO
St ZAVŘENO
Čt ZAVŘENO
Pá 17:00–24:00
So 12:00–24:00
Ne ZAVŘENO

Možnost tele­fon­ick­ého dom­lu­vení v jiném ter­mínu!

 

nekuřácká restau­race
možnost uby­tování
stravování
zahrád­ka
parkoviště
možnost různých akcí

kon­takt: 720 298 029
512 71 Nová Ves nad Popelk­ou 286
e-mail: upospisilu(a)seznam.cz
Web: www.upospisilu.cz

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.