Dotace z Libereckého kraje pro SDH

Obec Nová Ves nad Popel­kou zís­ka­la úče­lo­vou dota­ci z Dotač­ní­ho fon­du Libe­rec­ké­ho kra­je oblast pod­po­ry: Požár­ní ochra­na a pre­ven­ce kri­mi­na­li­ty – pro­gra­mu č. 1.1 Pod­po­ra požár­ní ochra­ny obcí Libe­rec­ké­ho kra­je a pro­gra­mu č.1.3 Dota­ce obcím Libe­rec­ké­ho kra­je na čin­nost JPO II, kte­rou schvá­li­lo Zastu­pi­tel­stvo Libe­rec­ké­ho kra­je dne 22.6.2021. Ta to úče­lo­vá nein­ves­tič­ní dota­ce byla schvá­le­na na pro­jekt  „Poří­ze­ní zása­ho­vých oble­ků a obu­vi – JSDHO NOVÁ VES NAD POPELKOU‘‘. Cel­ko­vá část­ka pro­jek­tu byla 78 166,- Kč, poskyt­nu­tá dota­ce činí 39 083,- Kč.  Ta to dota­ce je pou­ži­ta na pra­vi­del­nou obno­vu výstro­je výjez­do­vé jed­not­ky (JPO III). Ze stej­né­ho pro­gra­mu byla poskyt­nu­ta úče­lo­vá dota­ce na pro­jekt „Poří­ze­ní věc­ných pro­střed­ků požár­ní ochra­ny‘‘. Cel­ko­vá část­ka pro­jek­tu byla 66 054,- Kč, poskyt­nu­tá dota­ce činí 33 027,- Kč. Zde je dota­ce pou­ži­ta na nákup zása­ho­vých hadic, zása­ho­vé svět­lo a pěno­tvor­né zaří­ze­ní.