Informace pro vlastníky lesa od firmy ZEOS LOMNICE a.s.

Žádost o vstup na poze­mek

Dob­rý den,

 

dovo­lu­je­me si vám zaslat v pří­lo­ze tisko­pis:  Ž Á D O S T o povo­le­ní vstu­pu na poze­mek spo­leč­nos­ti ZEOS LOMNICE a.s.

Ten­to tisko­pis je pod­mín­kou pro povo­le­ní vstu­pu na naše pozem­ky, kte­ré obhos­po­da­řu­je­me.

Mno­ží se nám nyní nekon­t­ro­lo­va­né vstu­py na naše pozem­ky s tím, že nám vzni­ka­jí nema­lé finanč­ní ško­dy, nejen na poros­tech …

Tako­vý­mi pří­pa­dy jsou pře­de­vším těž­ba dří­ví, skla­do­vá­ní kula­ti­ny a růz­né pře­jezdy.

Žádá­me vás tedy o řád­né a včas­né vypl­ně­ní žádosti tak, abychom byli schop­ni vaše žádosti pro­vě­řit a včas rea­go­vat.

Pro­sí­me o roz­ší­ře­ní této povin­nos­ti na těža­ře, kte­ré vyu­ží­vá­te … např. pro obce a města.

 

Jis­tě chá­pe­te naše kro­ky spo­je­né s tím­to opat­ře­ním a ros­tou­cí­mi nákla­dy na údrž­bu a vyu­ží­vá­ní pozem­ků (navý­še­ní daně z nemo­vi­tos­tí o 80%, zvy­šo­vá­ní pach­tov­né­ho, rizi­ko vra­ce­ní dota­cí se sank­ce­mi, více­ná­kla­dy spo­je­né s obno­vou poros­tů a úpra­vou pozem­ků, ško­dy na poros­tech, …).

 

Pokud máte dopl­ňu­jí­cí infor­ma­ce nebo dota­zy, ozvě­te se, ať máme ve této zále­ži­tos­ti jas­no J

Děku­ji za spo­lu­prá­ci a pře­ji krás­ný a úspěš­ný den.

Pře­mysl Šulc
člen před­sta­ven­stva
eko­nom spo­leč­nos­ti

 

 

  mobil

+420 737 587 190

email

ekonom@zeoslomnice.cz

  ZEOS LOMNICE a.s.

K urno­vé­mu háji 1276, 512 51 Lomni­ce nad Popel­kou

IČO: 25297473   DIČ: CZ25297473

www.zeoslomnice.cz