Koronavirus upozornění

Infor­mu­je­me obča­ny, s odka­zem na posled­ní jed­ná­ní Bez­peč­nost­ní rady stá­tu, že dojde k ome­ze­ní koná­ní kul­tur­ních a spo­le­čen­ských akcí ve měs­tech a obcích. Sle­duj­te infor­mač­ní kaná­ly pořa­da­te­lů.

Mimo­řád­né opat­ře­ní 1 Mimo­řád­né opat­ře­ní 2 Mimo­řád­né­_opat­ře­ní 3 zákaz návštěv ve zdra­vot­nic­kých zaří­ze­ních s lůž­ko­vou péčí