Naše obec zavádí Mobilní rozhlas!

Váže­ní obča­né,

v sou­vis­los­ti se zlep­šo­vá­ním infor­mo­va­nos­ti obča­nů, zavá­dí­me v naší obci novou služ­bu – Mobil­ní roz­hlas. Nově Vás bude­me infor­mo­vat o aktu­ál­ním dění pomo­cí růz­ných komu­ni­kač­ních kaná­lů.

Zare­gis­truj­te se, vyplň­te Vaše tel. čís­lo a e-mail. Násled­ně bude­te ZDARMA dostá­vat SMS zprá­vy, hla­so­vé zprá­vy a e-mai­ly o důle­ži­tých aktu­a­li­tách – upo­zor­ně­ní na odstáv­ky ener­gií, čiš­tě­ní ulic, pozván­ky na kul­tur­ní udá­los­ti a mno­ho dal­ší­ho.

 

Služ­ba je pro regis­tro­va­né zdar­ma! Regis­truj­te se na novavesnadpopelkou.mobilnirozhlas.cz


 

Jak se zare­gis­tro­vat?

 

1) Vypl­ně­ním onli­ne regis­trač­ní­ho for­mu­lá­ře na adre­se novavesnadpopelkou.mobilnirozhlas.cz

  • V prv­ním kro­ku regis­tra­ce zadá­te do sys­té­mu své tele­fon­ní čís­lo a potvr­dí­te ho hes­lem, kte­ré Vám na toto čís­lo při­jde.
  • Ve dru­hém kro­ku poté vypl­ní­te své kon­takt­ní úda­je.
  • Nako­nec regis­trač­ní for­mu­lář ode­šle­te a máte hoto­vo!

 

2) Vypl­ně­ním ústřiž­ku na infor­mač­ním letá­ku a jeho ode­vzdá­ním na úřa­dě

Leták najde­te na násle­du­jí­cích mís­tech:

  • Na obec­ním úřa­dě
  • V obec­ních novi­nách
  • V knihov­ně, na poš­tě a v info­poin­tu