Z historie a současnosti sboru dobrovolných hasičů

Prv­ní čes­ký dob­ro­vol­ný sbor hasi­čů v zemi vznikl v roce 1864 ve Vel­va­rech. Náš sbor se svým 125 letým půso­be­ním řadí ke sbo­rům vel­mi sta­rým.

 

Dob­ro­vol­ný hasič­ský sbor v Nové Vsi u Lomni­ce na Jičín­sku byl zalo­žen 8.června 1882. Usta­vu­jí­cí schůzi před­se­dal Josef Ladi­slav Mašek, posla­nec sně­mu Krá­lov­ství čes­ké­ho. Byl také zvo­len prv­ním sta­ros­tou a svo­ji funk­ci vyko­ná­val do roku 1885. Prv­ním veli­te­lem se stal Josef Hadi­nec a jed­na­te­lem Josef Fučík. Zaklá­da­jí­cích čle­nů bylo 84.

Čle­no­vé spol­ku se děli­li na zaklá­da­jí­cí, sku­teč­né, při­spí­va­jí­cí a čin­né. Sta­no­vy schvá­li­lo c.k. mís­to­dr­ži­tel­ství v Pra­ze pod čís­lem jed­na­cím 25153.

Okres­ní zastu­pi­tel­stvo uvol­ni­lo 600 zla­tých na zakou­pe­ní stří­kač­ky, kte­rá byla objed­ná­na u fir­my Sme­kal v Pra­ze.

Již za rok v srpnu 1883 se jed­na­lo o roz­puš­tě­ní spol­ku, pro­to­že měl v obci vel­mi mno­ho nepříz­ně a nepři­šel k řád­né­mu pocho­pe­ní u obča­nů. Čle­no­vé slo­ži­li slib, že budou řád­ně cvi­če­ní navště­vo­vat vzdor všem pomluvám. Do kon­ce roku 1885 všich­ni čle­no­vé vlast­ni­li svá­teč­ní stej­no­kroj.

U prv­ní­ho požá­ru hasi­či zasa­ho­va­li roku 1888, jed­na­lo se o dům čp. 211 v Nové Vsi. V roce 1889 vyjíž­dě­jí k ohni do Ústí. Sbor se zde veli­ce osvěd­čil a dosta­lo se mu vše­o­bec­né pochva­ly.

V roce 1890 se sbor stá­vá čle­nem Župy semil­ské a pří­jí­má její cvi­če­ní a poža­dav­ky.

Osla­va 10. výro­čí spol­ku byla spo­je­na s žup­ním hasič­ským sjez­dem Župy semil­ské. A jak se teh­dy sla­vi­lo? Dopo­led­ne byla koná­na pol­ní mše, kte­ré se účast­ni­lo přes 300 čle­nů a dále mno­ho obe­cen­stva domá­cí­ho i ze sou­sed­ních obcí. Míst­ní sbor pro­vedl cvi­če­ní, kte­ré bylo vel­mi přes­né, pro­to se mu dosta­lo vše­o­bec­né pochva­ly a uzná­ní.

Hasič­ské skla­diš­tě vzniklo roku 1908 také na hoře­ním kon­ci.

V roce 1912 se kona­ly osla­vy 30 let trvá­ní sbo­ru. Za tuto dobu se čin­ní čle­no­vé účast­ni­li 15 požá­rů v obci a 9 mimo obec. Celých 30 let psal spol­ko­vou kro­ni­ku bra­tr Fr. Fajfr.

Vál­ka vypuk­la v roce 1914, 22 čle­nů bylo povo­lá­no do voj­ska. Příští­ho roku bylo odve­de­no dal­ších 9. Tři čle­no­vé spol­ku během vál­ky pad­li.

Jedi­ný záznam o úmr­tí čin­né­ho čle­na při zása­hu jsme našli v zápi­se z roku 1915. Dne 2. květ­na při haše­ní čp. 56 nalezl svou smrt v pla­me­nech Pro­kop Beran, zane­chal zde man­žel­ku a tři malé děti.

Hned po vál­ce zaklá­da­jí hasi­či pod­půr­ný fond pro nemoc­né a zestár­lé čin­né čle­ny, fond tvo­ří pří­spěv­ky ze spol­ko­vé poklad­ny, obec­ní poklad­ny a dary jed­not­liv­ců.

V roce 1922 byla zmo­to­ri­zo­vá­na stří­kač­ka z roku 1907. Dnes je jí plných sto let. Díky opra­vě, kte­rou pro­ved­li obě­ta­ví čle­no­vé v roce 1986, ji účast­ní­ci letoš­ních oslav moh­li vidět v cho­du a v plné krá­se.

Rok 1924 byl plný prá­ce se stav­bou pomní­ku pad­lým. Slav­nost­ně byl odha­len 22. červ­na. Poze­mek věno­val pan Bedři­ch Strán­ský.

V letoš­ním roce /2007/ čle­no­vé sbo­ru odpra­co­va­li mno­ho bri­gád­nic­kých hodin na jeho opra­vě.

Prv­ní ženy při­stou­pi­ly do sbo­ru v roce 1929 a bylo jich 45.

Pade­sá­té výro­čí sbo­ru bylo osla­ve­no žup­ním sjez­dem a popla­cho­vým cvi­če­ním. Pře­dem urče­né výbo­ry se sta­ra­ly o občer­stve­ní, zajiš­tě­ní obě­dů pro přespol­ní, umís­tě­ní koní a růz­né jiné věci. Oslav se účast­ni­lo 570 hasi­čů z růz­ných žup. Sbor čítal 173 čle­nů, za 50 let zasa­ho­val u 38 požá­rů.

V roce 1933 byl usta­ven sama­ri­tán­ský odbor, o rok poz­dě­ji zave­de­no úra­zo­vé pojiš­tě­ní čle­nů. Prv­ní zázna­my o prá­ci s mlá­de­ží nachá­zí­me v zápi­sech z roku 1934. Žákov­ský dorost byl utvo­řen ze žáků míst­ní ško­ly. Jako vedou­cí byli jme­no­vá­ni br. Sto­lín Fr.a Jan Čapek . Kaž­dý žák si musel při­nést otcem pode­psa­ný sou­hlas, že může cvi­čit v hasič­ském žákov­ském odbo­ru.

Roku 1936 je hasičstvo zapo­je­no do cvi­če­ní pro­ti­le­tec­ké obra­ny, poma­lu se řadí mezi polo­vo­jen­ské orga­ni­za­ce, sklá­dá se pří­sa­ha věr­nos­ti repub­li­ce a slib bez­pod­mí­neč­né­ho upo­slech­nu­tí roz­ka­zu nad­ří­ze­ných.

Němec­ká oku­pa­ce v roce 1939 ochro­mi­la na dobu 6 let spol­ko­vý život.

Čle­no­vé byli odvá­dě­ni na prá­ci do Říše. Výroč­ní schůze v roce 1942 muse­la být povo­le­na okres­ním úřa­dem, kona­la se za čet­nic­ké asi­s­ten­ce a vol­by byly zaká­zá­ny úpl­ně. Byl vydán zákaz kou­ře­ní u požá­ru, pod­le kro­ni­ká­ře zby­teč­ně, pro­to­že stej­ně neby­lo co kou­řit. Bez vyzvá­ní se mohlo vyjíž­dět jen k požá­rům

vzdá­le­ným maxi­mál­ně 8 km.

Prv­ní výbo­ro­vá schůze po vál­ce byla svo­lá­na l0. červ­na. Mlad­ší čle­no­vé navr­hu­jí zakou­pit moto­ro­vé vozi­dlo s pří­vě­sem pro stří­kač­ku. Toto přá­ní se sta­lo sku­teč­nos­tí až za něko­lik let.

Zápis ze září roku 1947 doku­men­tu­je faleš­ný popla­ch. Sbor byl volán tele­fo­nic­ky k požá­ru lesa mezi Kněž­ni­ce­mi a Cid­li­nou. Bylo vyslá­no druž­stvo s moto­ro­vou stří­kač­kou, to se vrá­ti­lo už z Košo­va. Po vyní­ko­vi se pát­ra­lo, ale bez­vý­sled­ně. V tom­to roce byla zakou­pe­na hasič­ská siré­na.

Hasi­či shá­ně­jí pení­ze na zakou­pe­ní auta, pořá­da­jí bály, orga­ni­zu­jí sbír­ku mezi obča­ny, míst­ní honeb­ní spo­lek při­spí­vá pěk­nou část­kou, KNV v Liber­ci sli­bu­je pení­ze. Roku 1950 je poří­ze­no prv­ní moto­ro­vé vozi­dlo RN. Rok nato jsou již náro­ky spol­ku na mate­ri­ál a pomůc­ky zařa­ze­ny do finanč­ní­ho plá­nu MNV. Pro­vá­dě­jí se pra­vi­del­né pre­ven­tiv­ní pro­hlíd­ky, po dobu žní se sta­ví hlíd­ky. Naří­zen sběr lipo­vé­ho květu. Poznám­ka kro­ni­ká­ře: „Asi se něko­mu zdá, že máme málo prá­ce.”

V roce 1954 čle­no­vé Jos. Ber­nard a J.Fajfr daro­va­li dře­vo, ze kte­ré­ho byl posta­ven sušák na hadi­ce. O rok poz­dě­ji pře­bí­rá MJ ČSPO / Čes­ko­slo­ven­ské­ho sva­zu požár­ní ochrany/ pat­ro­nát nad JZD v Nové Vsi, a oba sub­jek­ty sepi­su­jí o tom­to kro­ku smlou­vu. Požár­ní­ci pomá­ha­jí při žních a při výmla­tu, ale také při asfal­to­vá­ní sil­ni­ce v obci.

Od roku 1932 do roku 1956 psal kro­ni­ku Fran­ti­šek Čapek /čp. 75/.

V roce 1959 byla pro­ve­dena výmě­na kry­ti­ny na hoře­ní zbroj­ni­ci. Mno­ho bri­gád­nic­kých hodin hasi­či odpra­co­va­li na stav­bě nové­ho jeviš­tě a stav­bě kra­ví­na A. JZD kou­pi­lo pře­nos­ný agre­gát PS 8. Objed­ná­na prač­ka na hadi­ce.

V roce 1961 výbor řešil otáz­ku oble­če­ní:” Do prvo­má­jo­vé­ho prů­vo­du půjde­me v civi­lu, nové vycház­ko­vé stej­no­kro­je nemá­me, staré se neda­jí uží­vat”.

Na oble­če­ní nezby­lo, zato sbor dostal novou PS16. V akci Z se spra­vu­jí mosty přes Popel­ku a záro­veň se upra­vu­jí vod­ní nádr­že.

Pro­gram oslav 80 let trvá­ní sbo­ru: ran­ní budí­ček pro­ved­la hudba JZD, v 9 hod. byla zahá­je­na člen­ská schůze, násle­do­va­lo čte­ní z kro­ni­ky a ode­vzdá­ní čest­ných uzná­ní. Po spo­leč­ném obě­dě a prů­vo­du s hud­bou hasi­či před­ved­li růz­né způ­soby haše­ní. „ K „más­ni­ci” jsme chtě­li pře­svěd­čit někte­ré star­ší čle­ny sbo­ru, nako­nec ji obslu­ho­va­lo něko­lik míst­ních šprý­ma­řů v mod­rých pod­vlí­kač­kách.” Osla­vy byly zakon­če­ny taneč­ní zába­vou.

Co při­ne­slo dal­ší dese­ti­le­tí ? Pořá­da­jí se ple­sy a zába­vy, ško­lí se děti i pra­cov­ní­ci v živo­čiš­né výrobě, pro­bí­ha­jí pre­ven­tiv­ní pro­hlíd­ky domů, čis­tí se stud­ny, zasa­hu­je se u požá­rů, opra­vu­je se tech­ni­ka i zbroj­ni­ce, žňo­vé hlíd­ky jsou v poho­to­vos­ti. Požár­ní­ci cvi­čí, účast­ní se apli­kač­ních cvi­če­ní, závod­ní druž­stvo má vyni­ka­jí­cí výsled­ky. Sbor zís­kal novou stří­kač­ku PS 12 a dvě krát­ko­vln­né vysí­lač­ky. Mno­ho hodin se odpra­co­va­lo při výstav­bě kou­pa­liš­tě. Váž­ně se jed­ná o výstav­bě nové požár­ní zbroj­ni­ce. Hasi­či těží kala­mit­ní dří­ví, jez­dí pro zlom­ko­vé cih­ly, shá­ní kámen do zákla­dů.

V roce 1972 je polo­žen základ­ní kámen. Zbroj­ni­ce se bude sta­vět v akci Z tzn. své­po­mo­cí. 47 čle­nů sbo­ru se zava­zu­je odpra­co­vat 1382 hodin. Nako­nec jich bylo odpra­co­vá­no mno­hem víc. Budo­va byla slav­nost­ně ote­vře­na v roce 1974 při sjez­du rodá­ků. Jose­fu Kor­dí­ko­vi byl pře­dán odznak za pří­klad­nou prá­ci při říze­ní stav­by zbroj­ni­ce. Sbo­ru byl při­dě­len auto­mo­bil Robur.

Dal­ší léta se vyzna­ču­jí stá­le mno­ho­tvár­nou čin­nos­tí sbo­ru: účas­tí při požár­ních zása­zích v mís­tě a oko­lí, na tech­nic­kém výcvi­ku, ško­le­ních, na požár­nic­kých sou­tě­žích, při pro­vá­dě­ní pre­ven­tiv­ních pro­hlí­dek, koná­ní bri­gád na údrž­bě tech­ni­ky a zbroj­ni­ce, asi­s­ten­cí na zába­vách a kul­tur­ních před­sta­ve­ních, pořá­dá­ní ple­sů a zábav, roz­lou­če­ní se zesnu­lý­mi čle­ny, budo­vá­ní veřej­ně pro­spěš­ných zaří­ze­ní v obci /školka, kul­tur­ní zaří­ze­ní, vodovod/. Mno­ho požár­ní­ků také pat­ří mezi pra­vi­del­né dar­ce krve. Novým feno­mé­nem je pořá­dá­ní výle­tů a zájezdů.

V roce 1990 vzni­ká Sdru­že­ní dob­ro­vol­ných hasi­čů, kte­ré se stá­vá práv­ním nástup­cem Sva­zu pořár­ní ochra­ny ČSFR na úze­mí Čes­ké repub­li­ky. 1. řád­ný sjezd Sdru­že­ní hasi­čů Čech, Mora­vy a Slez­ska se koná v čer­ven­ci 1995. Základ­ní orga­ni­zač­ní jed­not­kou SH ČMS se stá­vá sbor, jehož čle­no­vé jsou nazý­vá­ni hasi­či, mezi sebou pou­ží­va­jí oslo­ve­ní bra­tr, sestra.

Ohlédnutí za posledním desetiletím

Zásahy:

1998 – odchov­na kuřat, sto­do­la, 2x výjezd do Lomni­ce

1999 – kra­vín Bradlec­ká Lho­ta, požár na nádra­ží v obci

2001 – vče­lín v obci, vče­lín v Bradlec­ké Lho­tě, les na roz­hra­ní Nové Vsi a Bělé

2002 – sto­do­la na Poho­ří

2003 – požár mlýna v Lomni­ci

2004 – kon­tej­ner, pila, les­ní pod­lo­ží v obci

2005 – kůl­na u fary v obci

2007 – kom­postár­na a les v Lomni­ci

odstra­ňo­vá­ní násled­ků povod­ní, vichřic, sně­ho­vých kala­mit aj.

Povod­ně: 1997 – výnos sbír­ky 59.000 Kč, zakou­pe­ní povod­ňo­vých dlu­ho­pi­sů

2000 – výnos sbír­ky 71.000 kč, huma­ni­tár­ní pomoc

– měsíč­ní zásah v Lovo­si­cích, sbor obdr­žel „Čest­né uzná­ní od hejtma­na Libe­rec­ké­ho kra­je

Technika:

1997 – 2 dýcha­cí pří­stro­je

1999 – sbo­ru daro­ván star­ší PPS 12

2005 – pře­vod skří­ňo­vé Avie z HZS Libe­rec­ké­ho kra­je

2006 – pře­stav­ba Avie na zása­ho­vé vozi­dlo

7. září pře­ve­dena z Jilem­ni­ce CAS 32 TATRA 148

2007 – 4 dýcha­cí pří­stro­je

Výstroj:

vycház­ko­vá – aktiv­ním čle­nům poří­ze­ny nové uni­for­my

zása­ho­vá – 5 nových zása­ho­vých oble­ků, boty, přil­by

– pra­cov­ní soupra­vy

Pořádání soutěží:

2000 – okrs­ko­vá sou­těž

2001, 2002, 2003 – pohá­ro­vé sou­tě­že

2007 – okrs­ko­vá sou­těž

Stavební činnost:

2001- vybu­do­vá­ní cvi­čiš­tě za zbroj­ni­cí

2003- drá­ty el. vede­ní u cvi­čiš­tě dány do kabe­lu

2007 – pří­ruč­ní sklad

Družstvo žen:

1999 – 7. mís­to v okres­ním kole

2000 – 4. mís­to v seri­á­lu sou­tě­ží okres­ní­ho pohá­ru

cena FAIR PLAY

2001 – 6. mís­to v okres­ním pohá­ru

cena FAIR PLAY

druž­stvo sou­tě­ží stá­le, ale nemá již tak výraz­né úspě­chy a účast­ní se pou­ze něko­li­ka závo­dů

2 člen­ky mají od r.2003 roz­hod­cov­ské zkouš­ky

Družstvo mládeže:

2000 – usta­ve­no

2001 – 1. sou­stře­dě­ní v Láno­vě

od 2006 účast v celo­stát­ní hře Pla­men

6 let­ních tábo­rů, 2 zim­ní sou­stře­dě­ní

celo­roč­ní čin­nost

Absolvovaná školení:

veli­tel, stroj­ní­ci, řidi­či, nosi­či dých. pří­stro­jů

Apli­kač­ní cvi­če­ní: 1x roč­ně v Nové Vsi a v Lomni­ci, Žďár, Syře­nov

Pra­vi­del­ná kul­tur­ní čin­nost: Maš­kar­ní bál s dět­ským kar­ne­va­lem, Miku­láš­ská zába­va /dříve Posvícenská/ , Pose­ze­ní s dechov­kou na Kle­pan­dě a u zbroj­ni­ce.

Výle­ty: 2x vin­né skle­py na Mora­vě, taj­ný výlet s pose­ze­ním a tan­cem /Zvičina/, stře­do­vě­ká hos­po­da Děte­ni­ce.

Ostat­ní: 2002 – na zbroj­ni­ci umís­tě­na soš­ka sv. Flo­ri­á­na – pat­ro­na hasi­čů

– zakou­pen hasič­ský pra­por

2005 – poří­zen slav­nost­ní pra­por sbo­ru

Dlou­ho­do­bé úspěš­né a spo­le­čen­sky cen­né půso­be­ní Sbo­ru dob­ro­vol­ných hasi­čů v Nové Vsi nad Popel­kou zava­zu­je jeho čle­ny i nadá­le napl­ňo­vat ušlech­ti­lé poslá­ní, kte­ré si vytkli naši před­chůd­ci. Domní­vá­me se, že naše dosa­vad­ní výsled­ky, pod­po­ra Obec­ní­ho úřa­du, pomoc naši­ch spon­zo­rů a sym­pa­tie naši­ch pří­z­niv­ců a ostat­ních obča­nů tvo­ří spo­leh­li­vou základ­nu pro úspěš­né vykro­če­ní sbo­ru do dal­ších let.

lis­to­pad 2007 zpra­co­vá­no pod­le archiv­ních mate­ri­á­lů

V ROCE 2007 JSOU NEJDÉLE ČLENY SBORU

Jmé­no od roku
Josef Krček 1953
Jan Sch­war­zer 1957
Fran­ti­šek Otmar 1958
Josef Rejman 1958
Josef Mize­ra 1959
Jaro­slav Sochor 1959
Josef Šev­ců 1959

 

 

 

 

 

 

 

 

V MINULÉM DESETILETÍ SE PŘIHLÁSILO

Rok čle­nů
1998 4
1999 11
2000 0
2001 16
2002 1
2003 2
2004 0
2005 9
2006 7
2007 7

 

Rok čle­nů

1998 4

1999 11

2000 0

2001 16

2002 1

2003 2

2004 0

2005 9

2006 7

2007 7

Sbor má 126 čle­nů z toho je 34 žen.

Prů­měr­ný věk 42,6

VĚKOVÉ SLOŽENÍ

Věk počet

do 18 let 20

do 30 let 19

do 40 let 14

do 50 let 22

do 60 let 22

do 70 let 21

nad 70 let 8

SOUČASNÝ VÝBOR

Jmé­no Funk­ce

Josef Mize­ra sta­rosta

Sta­ni­slav Šev­ců jed­na­tel, kro­ni­kář

Daniel Fišar veli­tel

Josef Pokor­ný stroj­ník

Ing. Micha­e­la Dohna­lo­vá hos­po­dář

Dana Kře­pel­ko­vá pre­ven­tis­ta

Yve­ta Kna­po­vá vedou­cí mlá­de­že

Hana Gotval­do­vá refe­rent­ka žen

Milan Crha člen

Jiří Voj­tí­šek člen

Libor Sch­war­zer člen

Miroslav Sochor člen

Reviz­ní komi­se: Jiři­na Crho­vá

Miroslav Knap ml.

Mar­tin Svo­bo­da

SEZNAM ČLENU

Bičík Vlas­ti­mil Bičí­ko­vá Ale­na Bren­dl Lubor

Brož Sta­ni­slav Cer­man Vla­di­mír Crha Josef

Crha Milan /251/ Crha Milan Crho­vá Jiři­na

Čapek Bohu­mil Čapek Jan Čapek Josef

Dama­šek Pavel Děde­ček Jan st. Děde­ček Jan ml.

Dohna­lo­vá Micha­e­la Ing. Dolen­ský Fran­ti­šek Dolen­ský Jiří

Dohnal Jakub Dont Petr Don­to­vá Jana

Dušta Miroslav st. Dušta Miroslav Duš­to­vá Anna

Dušta Pavel Fej­far Miroslav Fej­far Zde­něk

Fin­ger Jiří Fišar Jaro­slav Fišar Pavel

Fišar Josef Fišar Petr Fišar Vla­di­mír

Fiša­ro­vá Hana Fišar Daniel Fiša­ro­vá Yve­ta

Fiša­ro­vá Naďa Fiša­ro­vá Ive­ta Fiša­ro­vá Vero­ni­ka

Fiša­ro­vá Marie Fučík Josef Fiša­ro­vá Mar­ti­na

Fen­drych Mar­tin Fen­drych Petr Fol­týn Daniel Frank Sta­ni­slav Goli­so­vá Gra­zy­na Gotval­do­vá Hana

Gotvald Josef Gotval­do­vá Ane­ta Gotvald Ondřej

Grosman Vítek Horáč­ko­vá Ive­ta Horá­ček Jakub

Jeba­vý Vla­di­mír Kře­pel­ka Petr Kře­pel­ka Jan

Kře­pel­ko­vá Dana Kře­pel­ko­vá Petra Knap Miroslav JUDr.

Knap Miroslav Kna­po­vá Yve­ta Kna­po­vá Jana

Kono­pá­čo­vá Naďa Kor­dík Jiří Krček Josef

Matouš Josef Mašek Tomáš st. Mašek Tomáš ml.

Mize­ra Josef Mize­ro­vá Jar­mi­la Mize­ro­vá Jaro­sla­va

Mora­vec Josef Máko­vá Anna Nosek Ladi­slav

Nosek Milo­slav Novot­ný Jiří Novot­ný Vác­lav

Otmar Fran­ti­šek Otmar Jiří Otma­ro­vá Bože­na

Pau­lů Josef Pod­zi­mek Milo­slav Pokor­ný Josef st.

Pokor­ný Josef ml. Pokor­ný Mar­tin Pokor­ná Jana

Rejman Josef Reli­ch Zde­něk Ryšá­nek Luboš

Řehoř Petr Sch­war­zer Jan Sch­war­zer Libor

Sochor Milan Sochor Miroslav Sochor Jaro­slav

Socho­ro­vá Fran­tiš­ka Strán­ský Vla­di­mír Strán­ský Tomáš

Strán­ská Věra Suchar­da Jiří Svo­bo­da Ladi­slav

Svo­bo­da Mar­tin Svo­bo­da Jiří Syro­vát­ka Vla­di­mír

Sta­něk Adam Šev­ců Josef Šev­ců Sta­ni­slav

Šev­ců Vla­di­slav Šev­ců Vero­ni­ka Šev­ců Ondřej

Špi­ca­ro­vá Marie Špi­dlen Jan Špi­dle­no­vá Tere­za

Špi­dlen Marek Šikýř Karel Tomá­šek Vla­di­mír

Vej­nar Otakar Voj­tí­šek Jiří st. Voj­tí­šek Jiří ml.

Zají­co­vá Věra Zelen­ka Vác­lav Zuzá­nek Vác­lav st.

Zuzá­nek Vác­lav ml. Zuzán­ko­vá Libu­še Zuzán­ko­vá Micha­la

PŘEHLED VEDOUCÍCH FUNKCIONÁŘU SBORU OD JEHO ZALOŽENÍ

Sta­rosta Veli­tel Jed­na­tel

Jos. Lad. Mašek Jos. Hadi­nec Jos. Fučík

/1882 – 1884/ /1882 – 1883/ / 1882 – 1886/

Jan Čapek Ant. Voj­tí­šek Kon­stan­tin Sed­lá­ček

/1885 – 1890/ /1884/ /1887 – 1890/

Ant. Mize­ra Jos. Hadi­nec Josef Šulc

/1891 – 1915/ /1885 – 1896/ /1891 1893/

Jos. Mize­ra Petr Bičík Lad. Mize­ra

/1916 – 1919/ /1897 – 1916/ /1894 – 1901/

Fr. Fajfr Jaro­slav Otmar Fr. Fajfr

/1920 – 1945/ /1916 – 1918/ /1902 – 1914/

A. Krou­lík Josef Ple­cha­tý Ant. Kří­žek

/1946 – 1951/ /1919/ /1915/

Jan Suchar­da Frant. Zelen­ka Jos. Ple­cha­tý

/1952- 1958/ /1920 – 1924/ /1916 – 1917/

Fr. Čapek Frant. Nosek Fr. Fajfr

/1959–1960/ /1925–1930/ /1918–1919/

Ant. Prášil Jos. Šev­ců Jar. Pod­zi­mek

/1961–1963/ /1931 – 1946/ /1920 – 1924/

Lad. Strán­ský Fr. Otmar Jan Suchar­da

/1964 – 1966/ /1947 – 1955/ /1925 – 1938/

Jos. Kor­dík Jin­dř. Hille­brant Fr. Cer­man

/1967–1982/ / 1956 – 1966/ /1939 – 1961/

Jar. Kunt Jos. Šev­ců Jar. Vašák

/1983 – 1990/ /1967 – 1987/ /1962 – 1965/

Josef Mize­ra St. Šev­ců Jos. Novák

/1991 – dosud/ /1988 – 1990/ /1966/

Jar. Fišar Ant. Pod­zi­mek

/1991 – 1994/ /1967–1983/

Vlast. Bičík Josef Mize­ra

/1995 – 2000/ /1984 – 1990/

Milan Crha Sta­ni­slav Šev­ců

/2001 – 2006/ /1991 – dosud/

Daniel Fišar

/2006 – dosud/

SOUČASNÁ ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA

Daniel Fišar Josef Pokor­ný Josef Matouš

Vla­di­mír Fišar Milan Crha Mar­tin Fen­drych

Petr Fen­drych Libor Sch­war­zer Ondřej Šev­ců

Tomáš Strán­ský Pavel Dušta Tomáš Mašek

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.