Fotbal

Fotbal v Nové Vsi nad Popelkou – podzim 2023

V sou­čas­né době má fot­bal v Nové Vsi obsa­ze­né všech­ny věko­vé kate­go­rie mimo mlad­ší pří­prav­ky. Hlav­ním před­po­kla­dem vytvo­ře­ní týmu je nale­ze­ní člo­vě­ka, kte­rý by si to vzal na sta­rost, což se nám u této kon­krét­ní kate­go­rie zatím nepo­da­ři­lo a stá­le něko­ho tako­vé­ho hle­dá­me.

Na pod­zim jsme ale zača­li budo­vat nový tým nejmen­ších fot­ba­lis­tů a fot­ba­lis­tek ve věku pěti až šes­ti let. U dětí začí­ná­me roz­ví­jet vše­o­bec­né pohy­bo­vé doved­nos­tí, učit je týmo­vé spo­lu­prá­ci, postup­ně zařa­zu­je­me i doved­nos­ti fot­ba­lo­vé a na jaře si zku­sí­me i něja­ký ten oprav­do­vý „match“ na oprav­do­vém hřiš­ti a v oprav­dic­kých dre­sech. Pokud by měl ješ­tě něja­ký malý šiku­la zájem, rádi ho mezi sebe při­ví­tá­me. Nejmen­ší fot­ba­lis­ty a fot­ba­list­ky si vza­li na sta­rost Roman Svo­bo­da, Petr Čapek a Daniel Svo­bo­da. Dal­ší mlá­dež­nic­ké kate­go­rie nastu­pu­jí ve svých sou­tě­žích ve spo­lu­prá­ci s Koš­ťá­lo­vem. Star­ší pří­prav­ka v pře­bo­ru okre­su Semi­ly. V pří­prav­kách se výsled­ky nee­vi­du­jí a nezve­řej­ňu­jí se ani tabul­ky, ale klu­ci si vedou zdat­ně, v jejich zápa­sech padá spousta gólů a hlav­ní je, že je fot­bal baví. Star­ší pří­prav­ku vede ve spo­lu­prá­ci s tre­né­ry s Koš­ťá­lo­va Tomáš Zelin­ka. Radost nám děla­jí mlad­ší žáci. Ti pozna­li jen jed­nou hoř­kost poráž­ky a zaslou­že­ně tak vedou tabul­ku sou­tě­že okre­sů Semil a Jičí­na. I star­ší žáci nastu­pu­jí ve spo­je­né sou­tě­ži těch­to dvou okre­sů. Při vyrov­na­né bilan­ci dese­ti vítěz­ství a dese­ti porá­žek se drží na sed­mém mís­tě. Oba žákov­ské týmy vedou Michal Zají­ček s Ondře­jem Divi­šem. Mlad­ší doros­ten­ci se na hřiš­tě sou­pe­řů pro­je­dou „trošku“ dál. Jejich sou­těž totiž zahr­nu­je týmy z okre­sů Semi­ly, Jičín, Trut­nov a Náchod. Vedou si ale vel­mi dobře, i když je zatím jedi­ná poráž­ka sesa­di­la z čela na dru­hé mís­to tabul­ky. Doros­ten­ce vede ve spo­lu­prá­ci s tre­né­ry Koš­ťá­lo­va Radek Golis. V mlá­de­ži se nám daří vycho­vá­vat nové talen­ty, někte­ří přestou­pi­li a nastu­pu­jí ve vyš­ších sou­tě­žích. Dal­ší se dosta­li do okres­ních a kraj­ských mlá­dež­nic­kých výbě­rů. Že je fot­bal i pro dív­ky potvr­zu­je Kami­la Duš­to­vá, kte­rá se zabyd­le­la v prvo­li­go­vém týmu star­ších žákyň FC Slo­van Libe­rec.

Tým dospě­lých se dostal po něko­li­ka letech na dostřel medai­lo­vých pozic okres­ní­ho pře­bo­ru. S šes­ti výhra­mi, dvě­ma remí­za­mi a tře­mi poráž­ka­mi zatím drží čtvr­té mís­to. Gene­rač­ní výmě­na pro­bí­há asi rych­le­ji, než se oče­ká­va­lo, ale tým slo­že­ný téměř výhrad­ně z odcho­van­ců začí­ná šla­pat. Mla­dí­ci se začí­na­jí čím dál víc pro­sa­zo­vat a už tvo­ří vět­ši­nu týmu. Urči­tým han­di­ca­pem je absen­ce hrá­čů střed­ní gene­ra­ce, když je obvykle na hřiš­ti k vidě­ní šest až sedm hrá­čů ve věku 15 až 21 let a zby­tek star­ších než 35 let. Mezi tím nikdo, což je násle­dek toho, že jsme na pře­lo­mu tisí­ci­le­tí nevě­no­va­li dosta­teč­nou pozor­nost výcho­vě mlá­de­že. Vcel­ku pra­vi­del­ně naska­ku­je do hry i pěti­ce klu­ků z mlad­ší­ho dorostu. I vzhle­dem k obsa­ze­nos­ti mlá­dež­nic­kých kate­go­rií je tak o budouc­nost fot­ba­lu v Nové Vsi posta­rá­no. „Áčko“ vedou spo­leč­ně Mar­tin Zajíc a Radek Golis.

Finan­ce oddíl fot­ba­lu tra­dič­ně zís­ká­val pře­de­vším ze tře­ch zdro­jů: Ště­pán­ská zába­va (na kte­rou tím­to zve­me), výdě­lek z kiosku na hřiš­ti a dota­ce na mlá­dež. Letos se poda­ři­lo najít i čtvr­tý zdroj, a to pří­jem od lokál­ních spon­zo­rů. Od léta je tak mož­no vidět na hřiš­ti 25 reklam, kte­ré zapla­ti­ly nový zahrad­ní trak­tor na seká­ní trá­vy. Tou­to ces­tou našim spon­zo­rům děku­je­me! Po strán­ce finanč­ní je tak fot­bal v Nové Vsi sta­bi­li­zo­va­ný a po té spor­tov­ní se vzhle­dem k počet­né mlá­dež­nic­ké základ­ně dá oče­ká­vat v příš­tích letech vze­stup.


Začátky a historie fotbalu v Nové Vsi nad Popelkou

Začát­ky kopa­né v naší obci saha­jí až do let 1922 až 1923, kdy si mlá­dež upra­vi­la se sou­hla­sem Fran­tiš­ka Fajfra část dvo­ra teh­dej­ší tír­ny lnu pod nádra­žím. Kopa­lo se jen pří­le­ži­tost­ně, buď k veče­ru, nebo v nedě­li odpo­led­ne. Hrá­lo se bez jaké­ko­liv orga­ni­za­ce nebo pra­vi­del. Když však hrá­či vytloukli v zápa­lu hry řadu tabu­lek na budo­vě tír­ny, maji­tel dal­ší „zápa­sy“ zaká­zal.

Po čase, snad v roce 1930, byl uči­něn pokus o usta­no­ve­ní spor­tov­ní­ho klu­bu (SK). Upra­ve­na byla část lou­ky u nádra­ží v těs­né blíz­kos­ti kole­jí v býva­lém pís­kov­ní­ku. Hrá­lo se tam asi dva roky. Pro malé roz­mě­ry bylo hřiš­tě opuš­tě­no. Při­spě­la k tomu jis­tě i blíz­kost želez­ni­ce a stá­lé pře­chá­ze­ní kole­jí, což neby­lo pří­pust­né. Stá­va­lo se, že zápas byl v nej­vět­ším varu, a pro­to­že při­jel vlak, muse­la se hra pře­ru­šit. Dokon­ce i S. K., nema­je pev­né sta­no­vy, se v té době roze­šel. Po něja­kém čase se kopa­ná zno­vu vrá­ti­la na dvůr teh­dej­ší tír­ny, ale pro stej­né důvo­dy jako dří­ve byla vyká­zá­na…

celý text ke sta­že­ní zde