Myslivecký spolek z.s. podpora z Programu rozvoje venkova, SZIF a MAS Brána do Českého ráje

Díky pod­po­ře z Pro­gra­mu roz­vo­je ven­ko­va, SZIF a MAS Brá­na do Čes­ké­ho ráje bylo mož­né vyba­vit klu­bov­nu mys­li­vec­ké­ho spol­ku pre­zen­tač­ním AV sys­té­mem a pokry­tí WiFi při­po­je­ním.