Poskytnutí Účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje , oblasti podpora Požární ochrana a prevence kriminality.

Z dotač­ní­ho fon­du Libe­rec­ké­ho kra­je oblast pod­po­ry Požár­ní ochra­na: Pro­gram č. 1.1 – Pod­po­ra jed­no­tek požár­ní ochra­ny obcí Libe­rec­ké­ho kra­je, zís­ka­la obec Nová Ves nad Popel­kou úče­lo­vou dota­ci. Tato úče­lo­vá nein­ves­tič­ní dota­ce byla schvá­le­na na pro­jek­ty: U2-„Nákup osob­ních ochran­ných pro­střed­ků pro JSDHO NOVÁ VES NAD POPELKOU‘‘ Cel­ko­vá část­ka pro­jek­tu byla 113 105,- Kč, poskyt­nu­tá dota­ce činí 67 863,- Kč. Ta to dota­ce je pou­ži­ta na pra­vi­del­nou obno­vu výstro­je výjez­do­vé jed­not­ky (JPO III). U6c-„Pořízení věc­ných pro­střed­ků požár­ní ochra­ny pro JSDHO NOVÁ VES NAD POPELKO‘‘ Cel­ko­vá část­ka pro­jek­tu byla 33 120,- Kč, poskyt­nu­tá dota­ce činí 19 872,- Kč. Zde je dota­ce pou­ži­ta na nákup zása­ho­vých hadic a kom­bi­no­va­né proud­ni­ce.