Účelová dotace pro JSDHO

Úče­lo­vá dota­ce pro JSDHO 

Obci Nová Ves nad Popel­kou byla schvá­le­na úče­lo­vá dota­ce z Dotač­ní­ho fon­du Libe­rec­ké­ho kra­je oblast pod­po­ry: Požár­ní ochra­na pro­gram č. 1.1 Pod­po­ra jed­no­tek požár­ní ochra­ny obcí Libe­rec­ké­ho kra­je, na výda­je na zvý­še­ní nebo udr­že­ní akce­schop­nos­ti jed­no­tek požár­ní ochra­ny sbo­rů dob­ro­vol­ných hasi­čů obcí. Ta to úče­lo­vá nein­ves­tič­ní dota­ce byla schvá­le­na na pro­jekt s názvem „ Obno­va výstro­je – JSDHO Nová Ves nad Popel­kou ‘‘.Cel­ko­vá část­ka pro­jek­tu byla 112 629 Kč, poskyt­nu­té dota­ce činí 55 188 Kč, Obec Nová Ves nad Popel­kou poskyt­ne část­ku ve výši 57 411 Kč.