Účelová neinvestiční dotace „Údržba drobných památek”

Obec Nová Ves nad Popel­kou dosta­la ke kon­ci roku 2016 úče­lo­vou dota­ci z Dotač­ní­ho fon­du Libe­rec­ké­ho kra­je oblast pod­po­ry č.8 Život­ní pro­stře­dí a země­děl­ství pro­gram č.: 8.2 – Pod­po­ra ochra­ny pří­ro­dy a kra­ji­ny. Tato úče­lo­vá nein­ves­tič­ní dota­ce byla schvá­le­na na pro­jekt s názvem

Údrž­ba drob­ných pamá­tek v Nové Vsi nad Popel­kou“ . Cel­ko­vá část­ka pro­jek­tu byla 37 510 Kč, poskyt­nu­tá dota­ce činí 18 379 Kč, Obec Nová Ves nad Popel­kou poskytla část­ku ve výši 19 131 Kč.