Informace o poskytnutí účelové dotace: Regionální rozvoj program č. 2.1 – program obnovy venkova

Infor­ma­ce o poskyt­nu­tí úče­lo­vé dota­ce z

Dotač­ní­ho fon­du Libe­rec­ké­ho kra­je oblast pod­po­ry: Regi­o­nál­ní roz­voj pro­gram č. 2.1 Pro­gram obno­vy ven­ko­va Dotač­ní titul 4-Opra­va a výstav­ba míst­ních komu­ni­ka­cí, chod­ní­ků, veřej­né­ho osvět­le­ní, most­ků, záli­vů auto­bu­so­vé dopra­vy, par­ko­višť

Č. OLP/4140/2017

 

Obec Nová Ves nad Popel­kou dosta­la úče­lo­vou dota­ci z Dotač­ní­ho fon­du Libe­rec­ké­ho kra­je oblast pod­po­ry: : Regi­o­nál­ní roz­voj pro­gram č. 2.1 Pro­gram obno­vy ven­ko­va Dotač­ní titul 4-Opra­va a výstav­ba míst­ních komu­ni­ka­cí, chod­ní­ků, veřej­né­ho osvět­le­ní, most­ků, záli­vů auto­bu­so­vé dopra­vy, par­ko­višť č. OLP /4140/2017, kte­rou schvá­li­lo Zastu­pi­tel­stvo Libe­rec­ké­ho kra­je dne 29.8.2017 usne­se­ním č. 340/17/ZK. Ta to úče­lo­vá nein­ves­tič­ní dota­ce byla schvá­le­na na pro­jekt  s názvem „Opra­va míst­ní komu­ni­ka­ce Nové Vsi nad Popel­kou‘‘. Cel­ko­vá část­ka pro­jek­tu byla 1 096 720,- Kč, poskyt­nu­tá dota­ce činí 300 000,- Kč, obec Nová Ves nad Popel­kou poskytla část­ku ve výši 796 720,- Kč