Nemovité věci – seznam

Váže­ný pane sta­ros­to,

 

v pří­lo­ze Vám zasí­lá­me ke zve­řej­ně­ní na úřed­ní desce aktu­a­li­zo­va­ný seznam nemo­vi­tých věcí s vyzna­če­ním nedo­sta­teč­ně iden­ti­fi­ko­va­ných vlast­ní­ků, kte­ří se nachá­ze­jí na úze­mí Vaší obce.

Pod­le ust. § 65 odst. 1 záko­na č. 256/2013 Sb. vznikla Úřa­du povin­nost pře­vza­té úda­je vést v evi­den­ci a zve­řej­nit na svých inter­ne­to­vých strán­kách způ­so­bem umož­ňu­jí­cím dál­ko­vý pří­stup a záro­veň tyto úda­je pře­dat obec­ní­mu úřa­du obce, na jejímž úze­mí se nemo­vi­té věci nachá­ze­jí. Obec­ní úřad má dle ust. § 65 odst. 2 záko­na č. 256/2013 Sb. povin­nost pře­vza­té úda­je zve­řej­nit na úřed­ní desce a dále pod­le § 65 odst. 4 toho­to záko­na povin­nost poskyt­nout sou­čin­nost při šet­ře­ní k dohle­dá­ní nedo­sta­teč­ně ozna­če­ných vlast­ní­ků (sku­teč­ných vlast­ní­ků).

Seznam nemo­vi­tých věcí s nedo­sta­teč­ně iden­ti­fi­ko­va­ným vlast­ní­kem, zve­řej­ně­ný na webo­vých strán­kách Úřa­du spo­lu s výzvou a infor­ma­cí pro obča­ny: http://www.uzsvm.cz/nedostatecneurcite-identifikovani-vlastnici-2150–0-85/, v tří­dě­ní pod­le Územ­ních pra­co­višť Úřa­du a okre­sů, byl zak­tu­a­li­zo­ván ke dni 01.02.2016. Z toho­to důvo­du Vás žádá­me o vyvě­še­ní uve­de­né­ho sezna­mu na úřed­ní desce do doby dal­ší aktu­a­li­za­ce.

V pří­pa­dě dota­zů se na nás kdy­ko­liv obrať­te.

 

S pozdra­vem

 

JUDr. Danu­še Hůl­ko­vá

ředi­tel­ka odbo­ru Odlou­če­né pra­co­viš­tě Semi­ly


Podrob­ná infor­ma­ce o nemo­vi­tých věcech