Informace o zveřejnění koncepce MŽP

Váže­ní,

 

v sou­la­du s § 10g odst. 5 záko­na č. 100/2001 Sb., o posu­zo­vá­ní vli­vů na život­ní pro­stře­dí, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, Vám sdě­lu­je­me, že na webo­vé strán­ce Libe­rec­ké­ho kra­je Plán odpa­do­vé­ho hos­po­dář­ství Libe­rec­ké­ho kra­je na obdo­bí 2016–2025 | Odbor život­ní­ho pro­stře­dí a země­děl­ství je zve­řej­ně­na schvá­le­ná kon­cep­ce Plán odpa­do­vé­ho hos­po­dář­ství Libe­rec­ké­ho kra­je spo­lu s odů­vod­ně­ním pod­le § 10g odst. 4 a opat­ře­ní­mi pro zajiš­tě­ní sle­do­vá­ní vli­vů kon­cep­ce na život­ní pro­stře­dí a veřej­ně zdra­ví.

 

S pozdra­vem

 

Josef Jadr­ný

Náměs­tek hejtma­na pro rezort život­ní­ho pro­stře­dí


Podrob­ná infor­ma­ce o zve­řej­ně­ní kon­cep­ce