Třídění odpadu

Jakým způ­so­bem tří­dit odpad, kam odvá­žet odpad a dal­ší důle­ži­té infor­ma­ce  jsou v pří­lo­ze.

Kon­tej­ner na Vel­ko­ob­je­mo­vý komu­nál­ní odpad je pro obča­ny umís­těn na sběr­ném sta­no­viš­ti za FAROU.

Pro­voz­ní doba: kaž­dý dru­hý pátek v měsí­ci: 15,00 – 17,00 h.

Nebo po domluvě v pro­voz­ních hodi­nách na Obec­ním úřa­dě Tele­fon: 481 675 173

 

Tří­dě­ní odpa­du obce Nová Ves n. P. – podrob­ný popis